Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 60


 

 

Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023

 

 

 

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 223 

 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin

neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskeva uudistus vaikuttaa vuoden 2023 tuloveroprosentin määräämiseen sekä verorahoitukseen vuosina 2023-2025. Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määräämisestä on säädetty Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa. Lain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (prosenttiyksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään samansuuruisesti kaikilta Suomen kunnilta.

 

Veroprosentin leikkuutarve perustuu siirtolaskelmaan, jonka perusteella kuntataloudesta siirretään tuloja siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Kuntien vuoden 2021 tilinpäätösarvioiden ja vuoden 2022 talousarvioiden perusteella kunnilta hyvinvointialueille siirtyvien tehtävien nettokustannukset ovat hieman yli 21 mrd. euroa. Tuloista ansiotuloveroja siirretään noin 13,6 mrd. euroa ja yhteisöveroja noin 0,9 mrd. euroa vuoden 2023 tasossa arvioituna. Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Valtionverotuksen kiristäminen toteutetaan muuttamalla tuloveroasteikkoa sekä useita eri ansiotuloverotuksen vähennysten parametreja. Samalla valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään.

 

Karkkilan kaupungin vuoden 2023 tuloveroprosentti muodostuu vuoden 2022 tuloveroprosentista (21,25) vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Tuloveroprosentti vuodelle 2023 on 8,61 prosenttia.

 

Vuosien 2023-2025 arvioissa on huomioitu sote- ja pelastustoimen uudistusta koskevan lainsäädännön ja uuden rahoitusmallin arvioidut vaikutukset sekä verotuloihin että valtionosuuksin. Kunnallisveron kertymään 2023 vaikuttaa vielä korkeammalla prosentilla tulevat tilitykset aikaisemmilta verovuosilta. Ne kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeammilla tuloveroprosenteilla ja nostavat näin ollen kuntien verokertymän tasoa väliaikaisesti vuonna 2023. Verotulot laskevat vuodesta 2024 alkaen. Yhteisöveron kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella.

 

Verotuloarviot vuodelle 2023 perustuvat uusimpiin tilitys- ja kertymätietoihin, yhteisöveron määrästä saatuihin valtiovarainministeriön arvioihin sekä Suomen kuntaliiton ylläpitämän verotuloennustekehikon tietoihin.

 

Kunnallisveroarvioissa tuloveroprosentti on sote- toimeenpanolain mukaisesti vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Kiinteistöverojen tuloarvio on tehty voimassa olevilla veroprosenteilla.

 

Verotuloennusteet sisältävät paljon epävarmuutta erityisesti epävarman talouden toimintaympäristön vuoksi. Tuloarviot perustuvat valtiovarainministeriön ja kuntaliiton syyskuun ennusteisiin. Yhteisöveron ennusteessa on huomioitu varhaiskasvatusmaksun alentamisen kompensaatio, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako- osuuksia ja kertymäarvioita ensi vuodesta alkaen. Verohallinnon arvion mukaan aiempaa pienempi osuus verovuoden 2022 kiinteistöveroista kertyy vuoden 2023 puolella, joka nostaa vuoden 2022 kertymiä, mutta laskee vuoden 2023 tuottoa.

 

Kiinteistöverolain nojalla kiinteistöveron suorittaa kiinteistön omistaja verotusarvon ja kunnassa sovellettavan kiinteistöveroprosentin perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.

 

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentti määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Kiinteistöveroprosentit tulee määrätä vuodelle 2023 seuraavien

rajojen puitteissa:

- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00 %

- Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,41-1,00 %

- Muiden kuin vakituisen asuinrakennusten veroprosentti 0,93-2,00 %

- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00-2,00 %

- Rakentamaton rakennuspaikka 2,00-6,00 %

- Voimalaitosten veroprosentti enintään 3,1 %.

 

Kun yleishyödyllisille yhteisöille ei ole erikseen määrätty kiinteistöveroprosenttia, sovelletaan niihin silloin yleistä kiinteistöveroprosenttia. Mikäli yleishyödyllisiltä yhteisöiltä ei peritä kiinteistöveroa, on valtuuston määrättävä veroprosentiksi 0,00 %.

 

Valtuuston pitää määrätä yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuntojen veroprosentti ja muiden asuinrakennusten veroprosentti. Valtuusto voi määrätä veron myös rakentamattomalle rakennuspaikalle, yleishyödylliselle yhteisölle ja voimalaitoksille.

 

Karkkilan kaupungin veroprosentit ovat vuonna 2022 olleet seuraavat:

. tuloveroprosentti on 21,25

. yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10

. vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65

. muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25

. rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00

. tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja

sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa vuodelle 2023 seuraavat veroprosentit:
. tuloveroprosentti on 8,61
. yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
. vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65
. muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25
. rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00
. voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,5
. tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 60  

551/02.03.01/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuodelle 2023 seuraavat veroprosentit:

. tuloveroprosentti on 8,61
. yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
. vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65
. muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25
. rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00
. voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,5
. tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

 

Käsittely: Jarkko Ilonen teki Duncan Heathfieldin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

 . tuloveroprosentti on 8,61
. yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
. vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,70
. muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,50
. rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00
. voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,5
. tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

 

 Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitystä ei hyväksytty yksimielisesti, ja valtuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus ja suoritetaan nimenhuutoäänestys kaupunginhallituksen päätösehdotuksen ja Jarkko Ilosen muutosehdotuksen kesken siten, että kaupunginhallituksen ehdotus on JAA ja Ilosen EI.

 

 JAA äänestivät Hannu Bogdanoff, Päivi Hellgren, Heidi Örnmark, Juha Jumisko, Eija Kettunen, Markku Korhonen, Jani Laaksonen, Kari Laine, Pertti Lehtonen, Harri Lindfors, Teemu Linnakoski, Seppo Meri, Eevi Myllylahti, Mark Nordberg, Arto Hyytiäinen, Aulis Stenholm, Timo Palenius, Mari Partanen, Melinda Paunonen, Outi Pietiläinen, Hannu Riikonen, Paula Salapuro, Heikki Savola, Kati Sinervä, Reima Stigell, Jukka Hjelm, Mika Tallgren, Sanna Venho, Raino Velin, Anna Tallgren

 EI äänestivät: Erkki Ollakka, Satu Ahjoniemi, Katja Etolin, Duncan Heathfield, Jarkko Ilonen.

 Kaupunginhallituksen päätösehdotus sai 30 ääntä, Jarkko Ilosen muutosehdotus sai 5 ääntä, tyhjää ei äänestetty.

 

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2023 veroprosentit ovat seuraavat:
. tuloveroprosentti on 8,61
. yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
. vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65
. muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25
. rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00
. voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,5
. tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

 

Pöytäkirjamerkintä: Tämän asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 19.36 - 19.51.

 

 

Täytäntöönpano: Verohallinto

 

Ptk tark.