Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 71 

 

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelma

 

 

 

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 227 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelijat: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, sivistysjohtaja Arto Jormalainen, elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä, kaupunginjohtaja Tuija Telén, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

 

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

 

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman lähtökohtana on Karkkilan kaupunginhallituksen 27.6.2022 antama talousarvion laadintaohje ja kaupunginhallituksen 22.8.2022 tarkentama toimielinkohtainen kehys.

 

Kuntalain 110 §:n mukaan, jos kunnan taseeseen on kertynyt alijäämiä, ne tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidysti toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseeseen kertynyt alijäämä on 494 560 euroa. Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen.

 

Kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa 2022 talousarvion ja -suunnitelman muutoksesta, jolla talousarvio- ja suunnitelma saadaan tasapainoon.

 

Vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio oli 795 469 euroa alijäämäinen. Valtuuston toukokuussa hyväksymän talousarviomuutoksen jälkeen talousarvio on +169 531 euroa. Syyskuussa 2022 talousarvion toteutuminen on muutetun talousarvion mukainen. Tavoite on, että vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen alijäämää on jäljellä korkeintaan 325 029 euroa.

 

Laaditussa kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä Karkkilan kaupungin verotulojen ennuste vuodelle 2023 on 18,5 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuoden 2024 verotuloarvio on 18,0 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmavuoden 2025 osalta verotuloja arvioidaan kertyvän 18,3 miljoonaa euroa. Valtionosuus-arvio vuoden 2023 osalta perustuu VM:n valtionosuuslaskelmaan ja on 5,8 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosien osalta valtionosuuden määrän arvioidaan hieman laskevan. Vuodelle 2024 on arvioitu saatavan valtionosuutta yhteensä 5,7 miljoonaa euroa ja vuodelle 2025 yhteensä 5,7 miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2023 talousarvioesitys on 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Talousarvioesityksessä vuoden 2023 ulkoinen toimintakate on -18,4 miljoonaa euroa. Ulkoisia toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 7,2 miljoonaa euroa ja ulkoisia toimintakuluja 25,6 miljoonaa euroa. Karkkilan kaupungin vuoden 2023 talousarvioesityksessä henkilöstökulujen määrä on 15,5 miljoonaa euroa ja palvelujen ostoja arvioidaan kertyvän yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys poikkeaa lautakuntien syys- ja lokakuussa 2022 käsittelemistä talousarvioesityksistä kasvatus- ja opetuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan sekä teknisen lautakunnan osalta.

 

Teknisen lautakunnan osalta on poistettu virheellisesti lautakunnan esityksessä ollut pelastuslaitoksen määrärahavaraus.

 

Kasvatus- ja opeuslautakunnan osalta tehtiin kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen useita muutoksia, nämä on esitetty tämän asiakohdan erillisessä liitteessä.

 

Kaupunginjohtaja talousarvioesitys perustuu valtuuston päättämiin vuoden 2022 veroprosentteihin. Tuloveroprosentti on 8,61. Verotulojen määrän arvioidaan vuonna 2023 olevan 18,5 miljoonaa euroa. Arvio perustuu Kuntaliiton syyskuun 2022 veroennustekehikkoon ja Karkkilan elokuun 2022 väestömäärään. Valtionosuusarvio perustuu VM:n laskelmaan ja niiden yhteismäärä on vuonna 2023 5,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen vuosikatteeksi arvioidaan muodostuvan 4,3 miljoonaa euroa ja poistoiksi 3,0 miljoonaa euroa.

 

Muutokset korollisessa vieraassa pääomassa vaikuttavat merkittävästi korkokuluihin. Korkokulut ovat olleet viime vuosina maltilliset, kun kuntatodistusten korot ovat olleet miinusmerkkisiä. Vuoden 2022 ai-kana alkaneella korkotasojen nousulla on merkittävä vaikutus kaupungin talouteen. Talousarviossa on vuodelle 2023 varauduttu 1,6 miljoonan euron korkokustannuksiin.

 

Taloussuunnitelmavuosien 2024 ja 2025 verotulot ja valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton verotulokehikon ja VM:n käytettävissä olevien ennakkotietojen perusteella.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus siirtää vuoden 2023 alussa merkittävän osan kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista hyvinvointialueille. Samanaikaisesti hyvinvointialueelle siirtyvät myös asiakasmaksut ja verorahoitusta. Karkkilan kaupungin osalta lähes koko käyttötalousosan vaikutus tulee kuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon kustannusten sekä pelastustoimen kustannusten siirtymisestä. Kaupungilta poistuvat tulot koostuvat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta sekä kuntaverosta ja yhteisöverotuotosta. Lopulliset siirtolaskelmat tehdään vasta talousarviovuoden 2023 lopulla kuntien raportoimien vuosien 2021 ja 2022 keskimääräisten kustannusten perusteella. Hyvinvointialueuudistus on koko maan tasoisesti kustannusneutraali, sillä kunnista lähtee saman-suuruinen määrä kustannuksia ja tuloja pois. Yksittäisten kuntien osalta tilanne ei kuitenkaan tule ole-maan sama, kustannusten ja tulojen vähennykset eivät tulee suoraan vastaamaan toisiaan. Uudistuksesta seuraavia kuntakohtaisia eroja tasoitetaan valtionosuusjärjestelmän tasauksilla ja rajoittimilla. Uudistus tulee tästäkin huolimatta muuttamaan kuntien taloutta ja talouden tasapainoa. Kunnille tilitetään vuonna 2023 vielä aiempien vuosien verotuloja, jotka vaikuttavat merkittävästi tulokertymään. Vuoden 2023 tilanne on myös siksi poikkeuksellinen, että hyvinvointialuemuutoksesta seuraavat tuloleikkaukset eivät toteudu vielä täysimääräisesti talousarviovuoden aikana. Näin ollen vuoden 2023 talousarvion tuloksen on oltava reilusti ylijäämäinen.

 

Karkkilan kaupungin taloustilanne on parantunut ja kohenee edelleen talousarviovuoden aikana. Hyvinvointialuemuutos ei kuitenkaan korjaa kaupungin talouden haasteita, vaan tasapainottamistoimenpiteitä on edelleen jatkettava määrätietoisesti tulevina vuosina.

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025, ja
2) oikeuttaa kaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

 

Päätös: Merkittiin, että ennen pykälän käsittelyä pidettiin kokoustauko klo 18.15 - 18.25. Merkittiin, että virkamiehet poistuivat ennen sitä klo 17.49 ja palasivat klo 18.26, kun pykälän käsittely aloitettiin.

Merkittiin, että käsittelyn aikana pidettiin kokoustauko klo 19.45 - 19.55 ja klo 22.29 - 22.40.

Jani Laaksonen esitti Satu Ahjoniemen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Lisäksi pykälän käsittelyn yhteydessä päätettiin yksimielisesti, että kaupunginhallituksen kokous 21.11.2022 siirretään pidettäväksi 28.11.2022.

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 251 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, sivistysjohtaja Arto Jormalainen, elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä, kaupunginjohtaja Tuija Telén, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kaupunginhallitus käsitteli talousarvioesitystä kokouksessaan 31.10.2022 ja päätti palauttaa sen valmisteluun.

 

Talousarvioesitykseen on lisätty kaupunginhallituksen 31.10. käsittelyn jälkeen vapaa-aikalautakunnan osuuteen palkkakuluja 45.000 euroa ja tästä johtuvat sivukulut. Muita euromuutoksia aiemmin käsittelyssä olleeseen talousarvioesitykseen ei ole tehty. Tämän muutoksen jälkeen talousarvion tulos vuonna 2023 on 1.188.002 euroa ylijäämäinen.

 

Edellä mainitun yksittäisen talousmuutoksen lisäksi talousarviokirjaan on täydennetty ja täsmennetty tekstiosuuksia ja taulukoita hallituksen kokouksessa 31.10.2022 antaman evästyksen mukaisesti. Talousarvioesitykseen on tehty myös ulkoasullisia muutoksia luettavuuden parantamiseksi yleisiin teksteihin sekä kaupunginhallituksen alaiseen kokonaisuuteen.

Uutena kaupunginhallituksen alaiseen kokonaisuuteen (johtaminen, elinvoima, konsernipalvelut) on tuotu taloustaulukoiden alle kootusti vuoden 2023 muutokset määrärahaesityksiin.

 

Lautakuntien osuuksiin (kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta) on tarkennettu edelisen kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen vuoden 2023 talousarvioesitykseen tehtäviä määrärahamuutoksia kootusti taloustaulukoiden alle.

 

Talousarvion hyväksymisen jälkeen alkuvuoden 2023 aikana laaditaan toimielinten vuosisuunnitelmat. Vuosisuunnitelmissa linjataan määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle.

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025, ja että
2) valtuusto oikeuttaa kaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

 

Päätös: Ennen asian käsittelyä kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja ja konsernipalvelujohtaja poistuivat klo 17.33 - 18.08 väliseksi ajaksi luottamushenkilöiden keskinäisen keskustelun ajaksi. Kokoustauko myös luottamushenkilöiden osalta pidettiin klo 17.58 - 18.08.

Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Mika Tallgren esitti varajäsen Marianne Boströmin kannattamana, että investointeihin lisätään kohtaan Tekninen lautakunta/Kadut, perusparantaminen (Vattolantie-Turuntie pyörätie) 50.000 euroa vuodelle 2023, 50.000 euroa vuodelle 2024 ja 50.000 euroa vuodelle 2025.

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tallgrenin muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettiin nimenhuutoäänestys.

Nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) EI-ääntä (Tallgren Mika, Arvila Olli-Pekka, Ahjoniemi Heli, Boström Marianne, Laaksonen Jani, Salapuro Paula) ja kolme JAA-ääntä (Korhonen Markku, Pietiläinen Outi, Linnakoski Teemu). Puheenjohtaja totesi, että äänin 6-3 Mika Tallgrenin tekemä muutosehdotus, jota Marianne Boström oli kannattanut, tuli kaupunginhallituksen päätökseksi eli kaupunginhallitus päätti lisätä investointeihin kohtaan Tekninen lautakunta/Kadut, perusparantaminen (Vattolantie-Turuntie pyörätie) 50.000 euroa vuodelle 2023, 50.000 euroa vuodelle 2024 ja 50.000 euroa vuodelle 2025.

Muilta osin talousarvioon 2023 ja taloussuunnitelmaan 2024-2025 ei esitetty muutoksia ja kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että pidettiin kokoustauko klo 19.55 - 20.08

 

 

Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 71  

382/02.02.00/2022  

 

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025, ja
2) oikeuttaa kaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

 

Päätös: Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja avasi pykälän klo 18.55. Pykälän käsittelyn alussa pidettiin valtuustoryhmien puheenvuorot.

Talousarvio ja -suunnitelmaliite käsiteltiin sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä luvuittain.

 

Kohdassa 4.2 Talousarvion täytäntöönpano ja seuranta, Olli-Pekka Arvila teki valtuutettu Paula Salapuron kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Kolmannen kappaleen loppuun lisätään seuraava teksti: "Investointien edistyminen on osa säännöllistä talousraportointia. Kilpailutukseen perustuvat toteutussuunnitelmat tulee olla käytettävissä toimialoilla toukokuun 2023 aikana."

 

Pidettiin neuvottelutauko klo 20.04 - 20.10.

 

Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus ja asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Arvilan kannatettua muutosehdotusta, äänestävät EI. Suoritettiin nimen huutoäänestys. Äänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä (Venho, Korhonen, Kettunen, Myllylahti, Nordberg, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Sinervä, Toikka) ja 21 EI-ääntä (Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Bogdanoff, Etolin, Heathfield, Hellgren, Ilonen, Jumisko, Sintonen, Laine, Lehtonen, Lindfors, Meri, Hyytiäinen, Stenholm, Arvila, Salapuro, Savola, Sundström, Tallgren Mika, Tallgren Anna). Puheenjohtaja totesi Arvilan muutosehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Kohdassa 5.1 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, kortti 1, Jarkko Ilonen teki Heli Ahjoniemen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Kohtaan Matkailupalvelujen kehittäminen lisätään sulkujen sisään ...ja matkailijamäärän mittaristo. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ilosen muutosehdotuksen yksimielisesti.

 

Kohdassa 6.3 Kaupunginhallitus, Johtaminen ja elinvoima, Satu Ahjoniemi teki Heli Ahjoniemen kannattamana seuraavat muutosehdotukset:

1. Karkkilan kaupungin hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn kehittämiseksi ja vahvistamiseksi esitän vuoden 2023 talousarvioon lisättäväksi hyvinvointikoordinaattorin tai vastaavan tehtävän resurssivarausta. Arvio tarvittavasta vuosittaisesta määrärahasta on noin 50 000 euroa.

2. Esitän vuoden 2023 talousarvioon lisämäärärahaa kaupungin vaikuttajatoimielinten (Nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto) toimintaan 5 000 euroa kullekin vaikuttajatoimielimelle. Määrärahat tulee osoittaa kokouskäytäntöjen kehittämiseen sekä kokouspalkkioihin. Tarvittavat muutokset tulee huomioida keväällä 2023 hallintosäännön päivittämisen yhteydessä.

 

Kohdassa 6.3 Kaupunginhallitus, Johtaminen ja elinvoima, Jarkko Ilonen teki Aulis Stenholmin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Varautumisen määräraha 150 000 euroa poistetaan talousarviosta.

 

Kohdassa 6.3 Kaupunginhallitus, Johtaminen ja elinvoima, s.27 teksti, Jarkko Ilonen teki Heli Ahjoniemen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Teksti "Kaupungin johtoryhmän toiminnan......", muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Kaupungin johtamisen toiminnan....."

 

Kohdassa 6.3 Kaupunginhallitus, Johtaminen ja elinvoima, Arto Hyytiäinen teki Mia Sundströmin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Varautumisen määrahasta 150 000 euroa poistetaan 50 000 euroa, määrärahaksi jää 100 000 euroa.

 

Pidettiin neuvottelutauko klo 21.45 - 22.00

 

Puheenjohtaja totesi, että ennen taukoa oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia, jotka käsitellään järjestyksessä.

 

Puheenjohtaja kysyi, voidaanko Ahjoniemen muutosehdotukset hyväksyä yksimielisesti. Valtuusto ei ollut valmis hyväksymään muutoksia yksimielisesti ja puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen muutosehdotuksen 1. osalta: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ahjoniemen kannatettua muutosehdotusta, äänestävät EI. Suoritettiin nimen huutoäänestys. Äänestyksessä annettiin 25 JAA-ääntä (Bogdanoff, Hellgren, Jumisko, Sintonen, Venho, Korhonen, Laine, Lehtonen, Lindfors, Kettunen, Meri, Myllylahti, Nordberg, Stenholm, Arvila, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Salapuro, Savola, Sinervä, Tallgren Mika, Toikka, Tallgren Anna) ja 7 EI-ääntä (Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Etolin, Heathfield, Ilonen, Hyytiäinen, Sundström). Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 25-7.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen muutosehdotuksen 2. osalta: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ahjoniemen kannatettua muutosehdotusta, äänestävät EI. Suoritettiin nimen huutoäänestys. Äänestyksessä annettiin 20 JAA-ääntä (Venho, Korhonen, Laine, Lehtonen, Kettunen, Meri, Myllylahti, Nordberg, Hyytiäinen, Stenholm, Arvila, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Salapuro, Savola, Sinervä, Tallgren Mika, Toikka) ja 12 EI-ääntä (Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Bogdanoff, Etolin, Heathfield, Hellgren, Ilonen, Jumisko, Sintonen, Lindfors, Sundström, Tallgren Anna). Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 20-12.

 

Puheenjohtaja totesi, että kohdassa 6.3 Kaupunginhallitus, Johtaminen ja elinvoima, oli tehty tekstimuutosta koskeva kannatettu muutosehdotus ja kysyi, voidaanko asia päättää yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Ilosen muutosehdotuksen : Tekti "Kaupungin johtoryhmän toiminnan......", muutetaan kuulumaan: "Kaupungin johtamisen toiminnan.....".

 

Puheenjohtaja totesi, että varautumisen määrärahaan oli tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta ja asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja asetti kaksi pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua muutosehdotusta vastakkain ja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat Hyytiäisen kannatettua muutosehdotusta (määrärahaksi jää 100 000 euroa), äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ilosen kannatettua muutosehdotusta (määrärahaksi 0 euroa), äänestävät EI. Suoritettiin nimen huutoäänestys. Äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä (Ahjoniemi Satu, Venho, Korhonen, Lehtonen, Myllylahti, Nordberg, Hyytiäinen, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Sinervä, Sundström, Tallgren Mika, Toikka) ja 17 EI-ääntä (Ahjoniemi Heli, Bogdanoff, Etolin, Heathfield, Hellgren, Ilonen, Jumisko, Sintonen, Laine, Lindfors, Kettunen, Meri, Stenholm, Arvila, Salapuro, Savola, Tallgren Anna). Puheenjohtaja totesi Ilosen muutosehdotuksen voittaneen ja asetti Ilosen muutosehdotuksen (0 euroa) pohjaehdotusta (150 000 euroa) vastaan ja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ilosen muutosehdotusta, äänestävät EI. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 13 JAA-ääntä (Venho, Korhonen, Lehtonen, Myllylahti, Nordberg, Hyytiäinen, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Sinervä, Tallgren Mika, Toikka) ja 19 EI-ääntä (Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Bogdanoff, Etolin, Heathfield, Hellgren, Ilonen, Jumisko, Sintonen, Laine, Lindfors, Kettunen, Meri, Stenholm, Arvila, Salapuro, Savola, Sundström, Tallgren Anna). Puheenjohtaja totesi Ilosen muutosehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 19-13.

 

Merkittiin, että kokouksesta poistuivat klo 22.17 Päivi Hellgren, Pertti Toikka ja Risto Sintonen.

 

Valtuusto valitsi Pertti Toikan tilalle pöytäkirjantarkastajaksi Mark Nordbergin.

 

Kohdassa 8.5 Vapaa-aikalautakunta, Jarkko Ilonen teki Heikki Savolan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen. 58 000 euron määrärahaan lisätään 15 000 euroa. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Ilosen kannatettu muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Valtuusto ei ollut valmis hyväksymään muutoehdotusta yksimielisesti ja puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ilosen kannatettua muutosehdotusta, äänestävät EI. Suoritettiin nimen huutoäänestys. Äänestyksessä annettiin 22 JAA-ääntä (Bogdanoff, Jumisko, Venho, Korhonen, Laine, Lehtonen, Lindfors, Kettunen, Meri, Myllylahti, Nordberg, Hyytiäinen, Stenholm, Arvila, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Salapuro, Sinervä, Sundström, Tallgren Mika) ja 7 EI-ääntä (Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Etolin, Heathfield, Ilonen, Savola, Tallgren Anna). Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 22-7.

 

Kohdassa 10 Investoinnit, Mari Partanen teki seuraavat muutosehdotukset: Kohdassa Kadut perusparantaminen poistetaan Vattolantie 7 -Turuntie 5 -pyörätien perusparannukseen varattu määräraha 50 000 euroa (varattu myös suunnitelmavuosille 2024 ja 2025). Lisäksi Partanen ehdotti lisättäväksi Yhdyskuntatekniikan investointeihin kohta: Liikenneturvallisuuden parantaminen 50 000 euroa (myös suunnitelmavuosille 2024 ja 2025: 50 000 euroa/vuosi).

 

Kohdassa Kestävä Karkkila -ohjelmassa valmistellut hankkeet, Essi Jumisko teki muutosehdotuksen, että kohteen Pitkälänkosken silta määräraha 80 005 euroa siirretään kohteelle ulkokuntoilupuisto.

 

Hannu Riikonen kannatti Partasen muutosehdotusta.

 

Jarkko Ilonen teki muutosehdotuksen, jonka mukaan liikenneturvallisuuden parantamiseen varataan 100 000 euroa vuodelle 2023 ja 50 000 euroa molemmille suunnitelmavuosille.

 

Hannu Bogdanoff kannatti Essi Jumiskon muutosehdotusta.

 

Kohdassa Investoinnit, Kestävä Karkkila -ohjelmassa valmistellut hankkeet, Mia Sundström teki seuraavan muutosehdotuksen:

Pitkälänkosken siltaan varataan vuodelle 2023: 30 000 euroa ja vuodelle 2024: 80 000 euroa. Mark Nordberg kannatti Sundströmin muutosehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia. Puheenjohtaja totesi, että ensi käsitellään Partasen kannatettu muutosehdotus, joka käsittää molemmat kohdat. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole valmis hyväksymään sitä yksimielisesti ja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Partasen kannatettua muutosehdotusta, äänestävät EI.

 

Ennen äänestystä pidettiin neuvottelutauko pidettiin klo 23.42 - 23.48.

 

Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuutoäänestys Partasen kannatetusta muutosehdotuksesta. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Partasen kannatettua muutosehdotusta, äänestävät EI. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Ahjoniemi Heli, Etolin, Heathfield, Ilonen, Tallgren Mika) ja 24 EI-ääntä (Ahjoniemi Satu, Bogdanoff, Jumisko, Venho, Korhonen, Laine, Lehtonen, Lindfors, Kettunen, Meri, Myllylahti, Nordberg, Hyytiäinen, Stenholm, Arvila, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Salapuro, Savola, Sinervä, Sundström, Tallgren Anna). Puheenjohtaja totesi Partasen muutosehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 24-5.

 

Seuraavaksi käsiteltiin Jumiskon muutosehdotus, jota Hannu Bogdanoff kannatti. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ollut valmis hyväksymään muutosehdotusta yksimielisesti ja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jumiskon kannatettua muutosehdotusta, äänestävät EI. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Etolin, Heathfield, Ilonen, Kettunen, Myllylahti) ja 22 EI-ääntä (Bogdanoff, Jumisko, Venho, Korhonen, Laine, Lehtonen, Lindfors, Meri, Nordberg, Hyytiäinen, Stenholm, Arvila, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Salapuro, Savola, Sinervä, Sundström, Tallgren Mika, Tallgren Anna). Puheenjohtaja totesi Jumiskon muutosehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 22-7.

 

Puheenjohtaja totesi, että Ilosen muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Seuraavaksi käsiteltiin Sundströmin muutosehdotus, jota Nordberg kannatti. Puheenjohtaja kysyi voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että Sundströmin muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Harri Lindfors poistui kokouksesta klo 0.04.

 

Puheenjohtaja totesi, että kaupungivaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen ja talousarvioliitteen edellä kirjattujen muutosten mukaisesti.

 

 

Ptk tark.