Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 3


 

 

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 17.01.2022 § 10 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Kaupunginvaltuuston kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävilläolo vuonna 2022

 

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 359

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Valtuuston kokouksista on annettu määräykset Kuntalaissa (12 luku - Päätöksenteko ja hallintomenettely). Karkkilan kaupunginvaltuusto kokoontuu kuntalain mukaan päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi (Kuntalaki 94 §).

 

Karkkilan kaupungin hallintosäännössä (Luku 13 Valtuuston kokoukset) annetaan seuraavat määräykset koskien valtuuston kokouksen kutsumista, kokouskutsua, esityslistaa sekä esityslistan julkaisemista:

 

"87 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous

Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä kokousjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

 

Hallintopäällikkö vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

 

 88 § Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. Kokouskutsu on pyrittävä lähettämään kymmenen (10) päivää ennen kokousta, ja se on lähetettävä viimeistään viisi (5) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

 

 89 § Esityslista

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti edellyttäen, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

 

90 § Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

 

 91 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla. Esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kaupungin verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kaupungin asukkaiden tiedon saanti-intressit."

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

 

1) kaupunginvaltuuston kokousajankohdat keväällä 2022 ovat: 31.1., 21.2., 21.3., 19.4., 16.5. ja 6.6.2021, ja

 

2) kaupunginvaltuuston seminaarien ajankohdat päätetään erikseen vuoden 2022 aikana, ja

 

3) kokoukset alkavat klo 18.00 ja kokouspaikkana on Karkkilasali, ja

 

4) esityslista lähetetään ja se julkaistaan kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaisesti, ja

 

5) pöytäkirjaa pidetään ja se julkaistaan kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

 

Käsittely:

Kaupunginjohtaja teki muutosehdotuksen otsikon osalta seuraavasti:

 

Kaupunginvaltuuston kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävillä olo vuonna 2022 sekä päätösehdotuksen kohtaan

 

1) kaupunginvaltuuston kokoontumisajankohdat vuonna 2022 ovat: 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6., 15.8., 12.9., 10.10.,14.11., 12.12. ja

 

2) kaupunginvaltuuston seminaarien ajankohdat päätetään erikseen vuoden 2022 aikana, ja

 

3) kokoukset alkavat klo 18.00 lukuunottamatta 12.12. kokousta, joka alkaa klo 16.00 ja kokouspaikkana on Karkkilasali

 

4) esityslista lähetetään ja se julkaistaan kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaisesti, ja

 

5) pöytäkirjaa pidetään ja se julkaistaan kuntalain ja kaupunginhallintosäännön mukaisesti.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

 

1) kaupunginvaltuuston kokoontumisajankohdat vuonna 2022 ovat:

31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6., 15.8., 12.9., 10.10.,14.11., 12.12. ja

 

2) kaupunginvaltuuston seminaarien ajankohdat päätetään erikseen vuoden 2022 aikana, ja

 

3) kokoukset alkavat klo 18.00 lukuunottamatta 12.12. kokousta, joka alkaa klo 16.00 ja kokouspaikkana on Karkkilasali

 

4) esityslista lähetetään ja se julkaistaan kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaisesti, ja

 

 5) pöytäkirjaa pidetään ja se julkaistaan kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

 

Täytäntöönpano:

 

Tiedoksi päätösvalmistelu

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.12.2021 § 141

 

Kaupunginhallituksen ehdotus:

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

 

1) kaupunginvaltuuston kokoontumisajankohdat vuonna 2022 ovat: 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6., 15.8., 12.9., 10.10.,14.11., 12.12. ja

 

2) kaupunginvaltuuston seminaarien ajankohdat päätetään erikseen vuoden 2022 aikana, ja

 

3) kokoukset alkavat klo 18.00 lukuunottamatta 12.12. kokousta, joka alkaa klo 16.00 ja kokouspaikkana on Karkkilasali

 

4) esityslista lähetetään ja se julkaistaan kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaisesti, ja

 

5) pöytäkirjaa pidetään ja se julkaistaan kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

 

Päätös:

 

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

 

Kaupunginhallitus 17.1.2022

 

Valtuuston päättämien kokousaikataulujen osalta tulee tehdä muutoksia johtuen kaupunginhallituksen tilinpäätöskäsittelystä maaliskuussa 2022. Kaupunginhallitukselle on esitetty (KH 17.1.2022), että kaupunginhallituksen kokous 4.4.2022 siirretään pidettäväksi 28.3.2022.

 

Tämän kaupunginhallituksen kokousaikataulun muutoksen seurauksena valtuuston olisi perusteltua muuttaa aiemmin 28.3.2022 pidettäväksi päätetty kokous pidettäväksi 21.3.2022.

 

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

  

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto siirtää aiemmin 28.3.2022 pidettäväksi päätetyn kokouksen pidettäväksi 21.3.2022.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 20.20 - 20.30.

 

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö, viestintä

 

 

Kaupunginvaltuusto 28.02.2022 § 3  

19/00.02.00/2022  

 

 

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää aiemmin 28.3.2022 pidettäväksi päätetyn kokouksen pidettäväksi 21.3.2022.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Ptk tark.