Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 22


Liite 1 HV-suunnitelma

 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen

 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.03.2022 § 31 

 

 

 

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 

 Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan lasten ja nuorten hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­man, jonka tavoitteena on välittää tietoa lasten ja nuorten kasvuoloihin liittyvistä tekijöistä ja sosiaalisista on­gel­mis­ta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu yh­tei­se­nä koko perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueelle. Jä­sen­kun­nat voivat hyödyntää suunnitelmaa tehdessään päätöksiä lasten ja nuorten palveluihin varattavista resursseista. Suunnitelma toi­mii myös Karviaisen alueen kuntien nuorisopolitiikan ke­hit­­mis­oh­jel­man mukaisena lapsi- ja nuorisopoliittisena ohjelmana.

 

 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laaditaan val­tuus­to­kau­sit­tain ja päivitetään tarvittaessa vuosittain ennen talousarvion laa­din­taa. Hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­man toteutumista seuraa alueella toi­mi­va lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä, jossa on edustettuna las­ten ja nuor­ten palveluiden johtavat viranhaltijat jäsenkunnista ja pe­rus­tur­va­yh­ty­mä Karviaisesta. Suunnitelma on paikallisen ver­kos­to­yh­teis­työn ja suunnittelun väline toimijoiden yhteisen kä­si­tyk­sen löy­­mi­sek­si ja asioiden eteenpäin viemiseksi.

  

 Esityslistan liite

 - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022

 

 

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Karkkilan kaupungin Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Karkkilan kaupungin, Vihdin kunnan ja kuntayhtymä Karviaisen yhteistyössä laatiman lastensuojelulain 12 § mukaisen päivitetyn Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Karkkilan kaupungin koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä kuntayhtymä Karviaisen osalta vuodeksi 2022.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus

 

 

 

Kaupunginhallitus 16.05.2022    

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman sekä seuraa ja arvioi sen toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Valtuuston tulee ottaa suunnitelman toteuttaminen huomioon kunkin vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa.

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Karkkilan kaupunginhallitus

1) esittää Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022 valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko klo 17.58 - 18.08.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 23.05.2022 § 22  

85/05.02.00/2022  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Ptk tark.