Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 18


 

 

Talouden tasapainottamistoimenpiteiden tilannekatsaus

 

Kaupunginhallitus 06.03.2023 § 47 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Karkkilan valtuusto päätti talouden tasapainotustoimenpiteistä kokouksessaan 23.5.2022. Toimenpiteiden etenemisestä vuonna 2022 annetaan kaupunginhallitukselle tilannekatsaus kokouksessa 6.3.2023. Tilannekatsaus on tämän asiakohdan liitteenä.

 

Karkkilan kaupungin talouden tasapainotusohjelma toteutetaan vuosina 2022-2024. Ohjelman tavoitteena on saada Karkkilan kaupungin talous kestävälle pohjalle. Talouden osalta kaupungilla on sekä akuutteja käyttötalouden että pitkän aikajänteen rahoituksellisia haasteita (erityisesti suuresta velkamäärästä johtuen).

 

Kuntalain mukaan kaupungin tulee olla kattanut aiempien tilikausien (2019) alijäämänsä vuoden 2024 loppuun mennessä. Tasapainotusohjelman suunnitelmassa on tavoitteena alijäämän kattaminen vuoden 2023 aikana. Tilinpäätöksen 2021 jälkeen kaupungin taseessa oli alijäämää 495.000 euroa. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ennakkotietojen (KH 13.2.2023) perusteella kaupungin tilinpäätöksestä muodostuu ylijäämäinen (noin 2,7 milj. euroa), minkä myötä aiempien tilikausien alijäämä tulee katetuksi vuonna 2022.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että talouden tasapainotuksen toteutukseen päätetyt toimenpiteet eivät ole edenneet kaikin osin päätösten mukaisesti vuoden 2022 aikana. Päätösten loppuunsaattamiseen tulee kiinnittää vastuualueilla erityistä huomiota jatkossa.

 

Talouden tasapainotusohjelmaa jatketaan edelleen vuosina 2023-2024. Vuoden 2023 aikana teetetään erilliset asiantuntijaselvitykset ja kehityssuunnitelmat Karkkilan kaupungin sivistystoimen sekä kiinteistönhallinnan toiminnan ja rakenteen kehittämiseksi lähivuosina.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutumisen vuonna 2022.

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Satu Ahjoniemi teki Paula Salapuron kannattamana seuraavan muutetun päätösehdotuksen:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutumisen vuonna 2022 ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 70 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kuntalain 39 §:n mukaan kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu valvoa valtuuston päätösten lainmukaisuutta, jotta mahdolliset laillisuusvirheet

voidaan korjata.

 

Jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kaupunginhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta sekä saatettava asia valtuustoon viipymättä

uudelleen käsiteltäväksi (KuntaL § 96).

 

Valtuuston kokouksessa 20.3.2023 oli käsittelyssä 9§ Talouden tasapainottamistoimenpiteiden tilannekatsaus. Hallituksen esitys valtuustolle oli, että valtuusto merkitsee asian tiedokseen. Valtuustolle oli valmisteltu asia toteutuneen asian raportointina vuoden 2022 osalta.

 

Valtuusto päätti asiassa äänestyksen jälkeen valtuuston kokouksessa tehdyn muutosesityksen perusteella seuraavasti:

" 1.Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedokseen talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutumisen vuonna 2022.  

2. ja päättää , että taloudentasapainotustoimet vuosille 2023 ja 2024 esitellään valtuustoseminaarissa 12.5.2023 ja tuodaan sen jälkeen tiedoksi kesäkuun valtuustoon."

 

Valtuuston päättämä asia on sisällöllisesti hallituksen valmisteleman asian ulkopuolella (tehty päätös ei koske menneen vuoden raportointia vaan linjaa tulevaa suunnittelua), eikä noudata Karkkilan kaupungin talousarvion 2024 valmisteluaikataulua. Päätös on luonteeltaan toimenpidealoite ja sellaisena se olisi voitu päättää ko. asiakohdassa. Lisäksi Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan (22 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta) kaupunginhallitus päättää valtuuston linjaamista kaupunkistrategiaa toteuttavista merkittävistä strategisista ohjelmista ja suunnitelmista, jollainen talouden tasapainotusohjelma on. Asia, josta valtuusto nyt päätti,  olisi näin ollen pitänyt tuoda hallituksen valmistelemana esityksenä valtuustolle.

 

Valtuuston 20.3.2023 kokouksessaan tekemä päätös asian 9§ kohdalla voidaan katsoa syntyneen virheellisessä järjestyksessä ilman asian valmistelua. Asia on syytä valmistella uudelleen viipymättä valtuuston käsittelyyn.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus toteaa
1) että valtuuston 20.3.2023 päätös asiakohdassa 9§: Talouden tasapainottamistoimenpiteiden tilannekatsaus on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä asiaa panna täytäntöön vaan se tulee valmistella viipymättä uudelleen valtuustoon päätettäväksi, ja
2) valtuuston 20.3.2023 tekemät päätökset muilta osin laillisiksi ja täytäntöönpantaviksi.

 

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallitus 17.04.2023 § 320 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Kaupunginhallituksen 27.3.2023 tekemän päätöksen perusteella valtuuston 20.3.2023 tekemä päätös koskien vuoden 2022 talouden taspainotustoimenpiteiden raportointia on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ja asia on tuotava viipymättä uudelleen valtuustolle.

 

 

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutumisen vuonna 2022 ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

 

Satu Ahjoniemi totesi asiakohdassa olevien edellisten kokousten

käsittelyjärjestyksen olevan virheellisen ja esitti niiden järjestyksen korjaamista. Olli-Pekka Arvila kannatti Ahjoniemen ehdotusta.

 

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättää

1)      merkitä tiedokseen talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutumisen vuonna 2022 ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

2)      Kokousasian käsittelyjärjestys muutetaan oikeaksi ja

3)      Kaupunginhallituksen pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Puheenjohtaja kysyi, voidaanko muutettu päätösehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska asiaa ei vastustettu, puheenjohtaja totesi, että muutettu päätösehdotus voidaan hyväksyä yksimielisesti.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti
1) merkitä tiedokseen talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutumisen vuonna 2022 ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.
2) että kokousasian käsittelyjärjestys muutetaan oikeaksi ja
3) että Kaupunginhallituksen pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 24.04.2023 § 18  

31/00.00.01/2022  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutumisen vuonna 2022 tiedoksi.

 

Päätös: Keskustelun aikana Heli Ahjoniemi teki seuraavan muutosehdotuksen:
Kaupunginvaltuusto päättää
1) merkitä tiedokseen talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutumisen vuonna 2022, ja
2) että päivitetty toteutuma esitetään kaupunginvaltuustolle sen syyskuun kokouksessa, jossa raportin laajuus ja muoto ovat samat, mutta numerot ja tiedot päivitetään kertomaan tilanne 31.7.2023.

Merkittiin, että Veikko Ala-Hiiro poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.59.

Neuvottelutauko pidettiin klo 19.04 - 19.10.

Puheenjohtaja totesi, että Heli Ahjoniemen muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen päätöksekseen.

 

Ptk tark.