Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 43


Liite 8 Tilintarkastuskertomus 2022
Liite 9 Tilinpäätös 2022

 

 

Tilinpäätös vuodelta 2022 ja tilintarkastuskertomus

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 72 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Tuija Telén, sivistysjohtaja Arto Jormalainen, kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi.  Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava liitetiedoissa. (Kuntalain 113 §).

 

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäsi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. (Kuntalaki 114 §).

 

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. (Kuntalaki 115 §).

 

Ulkoiset toimintatuotot olivat 7,1 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 59,3 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostui -52,2 miljoonaa euroa. Toimintakate on 1,2 miljoonaa euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa.

 

Verotuloja tilinpäätösvuonna kertyi yhteensä 35,4 miljoonaa euroa, joka on 0,7 miljoonaa euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Valtionosuuksien kertymä on 22,2 miljoonaa euroa, joka on 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Vuosikate on 5,4 miljoonaa euroa, joka on 2,6 miljoonaa euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa. Poistojen määrä on 2,9 miljoonaa euroa.

 

Investointien nettototeutuma on 1,1 miljoonaa euroa (tulot 0,2 miljoonaa euroa ja kulut 1,3 miljoonaa euroa). Kaupungin nettoinvestoinnit alittivat muutetun talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla.

 

Karkkilan kaupungin lainakanta 31.12.2022 oli yhteensä 50,8 miljoonaa euroa, joka on 5 913 euroa / asukas. Lainakanta pieneni edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna noin 5,1 miljoonaa euroa.

 

Tilinkauden tulokseksi 31.12.2022 muodostui 2 494 572,58 euroa ja tilinkauden ylijäämäksi 2 494 572,58 euroa.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää

1) allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
2) valtuuttaa konsernipalvelujohtajan tekemään vuoden 2022 tilinpäätökseen teknisiä korjauksia,
3) antaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, ja
4) esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos 2 494 572,58  euroa siirretään taseen omaan pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli- ja alijäämiin.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että pidettiin tauko klo 20.23 - 20.35.
Merkittiin, että Päivi Hellgren poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 20.23 ja Jarkko Ilonen klo 21.32.

 

 

Tarkastuslautakunta 12.06.2023 § 46 

 

 

Kuntalain § 125 mukaan tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastusker-tomuksen, jossa annetaan selostus tarkastuksen tuloksesta. Kertomukses-sa todetaan, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Kertomuksessa todetuista muistutuksista tarkas-tuslautakunta pyytää selvityksen tilivelvollisilta ja hallitukselta. Valtuusto päättää niistä toimenpiteistä, joihin muistutus antaa aihetta.

 

Ehdotus:    

 Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle sekä ottaa kantaa siihen, voidaanko:
a) vuoden 2022 tilinpäätös hyväksyä, ja
b) kunnan hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastajan raportoinnin tiedoksi.
Tilintarkastuskertomuksessa on huomautus talousarvioylityksestä, joka kaupunginvaltuuston tulisi hyväksyä ennen kuin vastuuvapaus voidaan myöntää.

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja esittää, että

a) vuoden 2022 tilinpäätös voidaan hyväksyä, ja että

b) kunnan hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa tämän pykälän osalta.

Merkittiin, että jäsen Liisa Leinamo saapui asian käsittelyn aikana klo 16:14.

Merkittiin, että tilintarkastaja Tove Lindstöm-Koli poistui asian käsittelyn aikana klo 16.39.

 

 

Kaupunginvaltuusto 19.06.2023 § 43  

164/02.02.02/2022  

 

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastajan raportoinnin tiedoksi.

Tilintarkastuskertomuksessa on huomautus talousarvioylityksestä, joka kaupunginvaltuuston tulisi hyväksyä ennen kuin vastuuvapaus voidaan myöntää.

 

 

Ehdotus:  

 Tarkastuslautakunta:

1)Kaupunginvaltuusto päättää voidaanko tarkastuskertomuksessa olevan huomautuksen mukainen talousarvioylitys hyväksyä; ja

2) Kaupunginvaltuusto päättää, että
a) vuoden 2022 tilinpäätös voidaan hyväksyä, ja että
b) kunnan hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

 

Päätös: 1) Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä tarkastuskertomuksessa olevan huomautuksen mukaisen talousarvioylityksen 856.343 euroa, jolloin tilikauden tulos on ylijäämäinen 2 494 572,58 euroa; ja
2) Kaupunginvaltuusto päätti, että
a) vuoden 2022 tilinpäätös voidaan hyväksyä, ja että
b) kunnan hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

 

 

Ptk tark.