Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 95


Liite 6 Äänestyslistat § 95

 

 

Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024

 

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 293 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipavelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 

Tuloveroprosentti ilmoitetaan vuodesta 2024 alkaen prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella, kiinteistöveroprosentit prosentin sadasosan tarkkuudella. Jos kunta ei itse muuta tuloveroprosenttia, niin se pyöristetään lähimpään kymmenykseen.

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskeva uudistus vaikutti kuntien vuoden 2023 kunnallisveroprosenttien tasoon. Kunnat eivät voineet päättää itsenäisesti vuoden 2023 kunnallisveroprosenttia, vaan se muodostui vuoden 2022 veroprosentista, jota leikattiin -12,64 prosenttiyksikköä samansuuruisesti kaikilta kunnilta. Veroprosenttileikkaus huomioiden Karkkilan vuoden 2023 kunnallisveroprosentiksi muodostui 8,61 prosenttia. Vuodelle 2024 esitetään Karkkilan veroprosentin korotusta 8,7 prosenttiin.

 

Kiinteistöverolain 11. §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa. Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistöverolain (654/1992) mukaan rakennuksista ja maapohjasta sille kunnalle, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta, ja se määrätään erikseen maapohjan ja erikseen rakennusten ja rakennelmien osalta.

 

Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2024 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

- Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 %,

- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %,

-  Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 %,

- Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %. Ellei voimalaitoksen kiinteistöveroprosenttia ole määritetty, verotetaan voimalaitoksia yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan,

- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 % (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt), ja

- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 %.

 

Hallitus esittää eduskunnalle kiinteistöverolain muutosta siten, että maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja korotettaisiin yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 0,93:sta 1,30:aan. Yläraja säilyisi 2,00 prosentissa. Jatkossa yleinen kiinteistöveroprosentti olisi 0,93-2,00 ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30-2,00. Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Hallituksen esityksen perusteluissa maapohjan veroprosentin eriyttäminen rakennusten yleisestä veroprosentista tarjoaisi kunnille nykyistä paremmat edellytykset sopeuttaa kiinteistöveroprosenttejaan kunnan olosuhteet huomioiden.

 

Karkkilan kaupungin veroprosentit vuonna 2023 ovat seuraavat:

 

  • tuloveroprosentti on 8,61
  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
  • vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65
  • muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25
  • rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00
  • voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,5
  • tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

 

Verotuloarviot perustuvat vuoden 2023 ennusteen ja vuoden 2024 arvion osalta uusimpiin tilitys- ja kertymätietoihin, yhteisöveron määrästä saatuihin valtiovarainministeriön arvioihin sekä Suomen kuntaliiton ylläpitämän verotuloennustekehikon tietoihin.

 

Kaupungin verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) tasoon vuoden 2023 osalta ja edelleen vuoden 2024 osalta vaikuttaa merkittävästi hyvinvointialueuudistuksen johdosta tulleet verorahoitusmuutokset ja niiden jälkikäteistarkastusten aiheuttamat muutokset.

 

Kunnallisveron kertymään vuonna 2023 vaikuttavat korkeammalla prosentilla tulevat tilitykset aikaisemmilta verovuosilta (ns. verohännät). Ne kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeammilla tuloveroprosenteilla ja nostavat kuntien verokertymän tasoa väliaikaisesti vuonna 2023. Väliaikaisuudesta johtuen kunnallisveron tuoton arvioidaan laskevan vuoden 2023 ennusteeseen verrattuna 0,2 prosenttia vuonna 2024. Verotulokokonaisuuden arvioidaan laskevan vuoden 2023 ennusteeseen verrattuna 0,5 %.

 

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa vuodelle 2024 seuraavat veroprosentit:

- tuloveroprosentti 8,7
- maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1.1.2024 voimaan tulevan uuden lain mukainen kiinteistöverotuksessa sovellettava alaraja (mikäli lakia ei hyväksytä, prosentti on yleisen kiinteistöveron mukainen)
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,5
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Paula Salapuro esitti Jani Laaksosen kannattamana, että tuloveroprosentiksi esitetään 8,6 %. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Salapuron muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Jumisko, Ilonen, Toikka, Korhonen) ja 4 EI-ääntä (Salapuro, Bogdanoff, Laaksonen, Meri). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päättäneen äänin 4-4, puheenjohtajan äänen ratkaistessa äänestyksen, hyväksyä pohjaehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa vuodelle 2024 seuraavat veroprosentit:

- tuloveroprosentti 8,7
- maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1.1.2024 voimaan tulevan uuden lain mukainen kiinteistöverotuksessa sovellettava alaraja (mikäli lakia ei hyväksytä, prosentti on yleisen kiinteistöveron mukainen)
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,5
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 06.11.2023 § 95  

551/02.03.01/2022  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuodelle 2024 seuraavat veroprosentit:

- tuloveroprosentti 8,7
- maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1.1.2024 voimaan tulevan uuden lain mukainen kiinteistöverotuksessa sovellettava alaraja (mikäli lakia ei hyväksytä, prosentti on yleisen kiinteistöveron mukainen)
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,5
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

 

Päätös: Keskustelun aikana Jani Laaksonen teki Paula Salapuron kannattamana esityksen, että tuloveroprosentiksi vahvistetaan 8,6. Jarkko Ilonen teki Katja Etolinin kannattamana esityksen, että tuloveroprosentiksi vahvistetaan 9,0. Koska oli tehty kaksi pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua muutosesitystä, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat Jani Laaksonen muutosesitystä, jota Paula Salapuro kannatti, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jarkko Ilosen muutosesitystä, jota Katja Etolin kannatti, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksessä annettiin 18 JAA-ääntä (Bogdanoff, Hellgren, Kirsipuu, Sintonen, Jumisko Juha, Laaksonen, Laine, Lehtonen, Lindfors, Meri, Ojanen, Palenius, Salapuro, Savola, Sundström, Boström, Velin, Tallgren Anna) ja 16 EI-ääntä (Huotari, Pihlaja, Etolin, Heathfield, Ilonen, Venho, Korhonen, Linnakoski, Liesmala, Nordberg, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Sinervä, Toikka). Laaksosen muutosesitys voitti äänestyksen äänin 18-16.

Seuraavaksi puheenjohtaja teki toisen äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Laaksosen muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä (Huotari, Pihlaja, Etolin, Heathfield, Kirsipuu, Ilonen, Venho, Korhonen, Linnakoski, Liesmala, Nordberg, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Sinervä, Toikka) ja 17 EI-ääntä (Bogdanoff, Hellgren, Sintonen, Jumisko Juha, Laaksonen, Laine, Lehtonen, Lindfors, Meri, Ojanen, Palenius, Salapuro, Savola, Sundström, Boström, Velin, Tallgren Anna). Puheenjohtaja totesi Laaksosen muutosesityksen voittaneen äänestyksen äänin 17-17 puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto päätti vuodelle 2024 seuraavat veroprosentit:
- tuloveroprosentti 8,6
- maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1.1.2024 voimaan tulevan uuden lain mukainen kiinteistöverotuksessa sovellettava alaraja (mikäli lakia ei hyväksytä, prosentti on yleisen kiinteistöveron mukainen)
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,5
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

Merkittiin, että pykälän käsittelyn aikana klo 19.43 - 20.00 pidettiin tauko.

 

Täytäntöönpano: konsernipalvelut, verohallinto

 

Ptk tark.