Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 117


Liite 6 Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025_2026

 

 

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelma

 

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 316 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelijat: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, vs. kaupunkikehitysjohtaja/mittaus- ja kiinteistötoimen päällikkö Jani Hallenberg, sivistysjohtaja Arto Jormalainen, elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Karl-Johan Wickström, kaupunginjohtaja Tuija Telén, apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

 

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman lähtökohtana on Karkkilan kaupunginhallituksen 29.5.2023 antama talousarvion laadintaohje.

 

Lautakunnat käsittelivät omat talousarvioesityksensä seuraavissa kokouksissaan:

Kasvatus- ja opetuslautakunta 5.10.2023

Tekninen lautakunta 5.10.2023

Ympäristölautakunta 5.10.2023

Vapaa-aikalautakunta 3.10.2023

Tarkastuslautakunta 17.10.2023

 

Lautakuntien käsittelyn jälkeen toimielinten esitykset ylittivät annetun kehyksen merkittävästi. Toimialajohtajien johdolla toimielinten talousarvioita tarkasteltiin kaupunginjohtajan talousarvioesitystä varten ja kokonaisuus läheni annettua kehystä, mutta toimintakate ylittää annetun kehyksen toimintakatteen 219 300 euroa.

 

Talous heikkenee vuonna 2024, sekä toimintakate että vuosikate ovat heikompia kuin vuoden 2023 talousarviossa ja tilikauden 2024 tulos on alijäämäinen 104 387 euroa. Toimintakate on -19,7 miljoonaa euroa ja vuosikate 3,0 miljoona euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja, jotka ovat 3,1 miljoonaa euroa.

 

Vuonna 2024 kaupungin verotulot pienevät verrattuna vuoteen 2023. Tämä johtuu siitä, että vuodelle 2023 kertyy vielä vuoden 2022 verotuloja korkeammalla prosentilla. Kaupunginvaltuuston veroprosenttipäätös myös omalta osaltaan vaikuttaa verotulojen määrään pienentävästi. Talousarvion verotuloarvio perustuu verotulokehikon arvioon.

 

Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakollisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2024. Lopulliset päätökset vuoden 2024 valtionosuuksista tehdään vuoden 2023 lopussa.

 

Vuoden 2024 investointimenot talousarvioesityksessä ovat 3,2 milj. euroa.

 

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026, sekä
2) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

 

Päätös: Pykälä jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Merkittiin, että elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn aikana klo 17.18 - 20.13.

Merkittiin, että pykälän aikana pidettiin tauko klo 18.55 - 19.08.

 

 

 

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 351 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026, sekä
2) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

 

Päätös: Käyttötalousosa hyväksyttiin lukujen osalta apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisena. Kohtaan 6.6 Tekninen lautakunta/Keskeiset muutokset vuodelle 2024, päätettiin Jarkko Ilosen esityksestä, jota Paula Salapuro kannatti, yksimielisesti lisätä seuraava lause: Myytävien kiinteistöjen lista tuodaan päivitettynä valtuustolle päätettäväksi alkuvuonna 2024. Käyttötalousosan teksteihin päätettiin valtuuttaa konsernipalvelujohtaja tekemään tekstimuutokset.

Investointiosaan päätettiin seuraavat muutokset:

Mari Partanen esitti ja Melinda Paunonen kannatti, että Högforsin päiväkoti, sali -hankkeen vuoden 2024 määrärahasta siirretään 50 000 euroa vuodelle 2025. Muutosesityksestä äänestettiin. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Partasen muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA-ääntä (Ilonen, Tallgren Mika) ja seitsemän (7) EI-ääntä (Boström, Laaksonen, Meri, Paunonen, Salapuro, Partanen, Korhonen). Puheenjohtaja totesi Partasen esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

Liikenneturvallisuuden parantamiseen lisättiin yksimielisesti 30 000 vuodelle 2024 Marianne Bostömin esityksestä, jota Jarkko Ilonen kannatti.

Puistojen leikkivälineisiin päätettiin yksimielisesti siirtää Jarkko Ilosen esityksestä, jota Marianne Boström kannatti, vuosien 2025 ja 2026 määrärahaesitykset, yhteensä 25 000 euroa vuodelle 2024. Mari Partasen esitys: leikkivälineisiin 15 000 vuodelle 2024 raukesi kannattamattomana.

Paula Salapuron esityksestä, jota Seppo Meri kannatti, päätettiin yksimielisesti poistaa 25 000 euroa Julkinen käyttöomaisuus/Fagerkullan kehittäminen (Parvin talo).

Julkiseen käyttöomaisuuteen päätettiin Paula Salapuron esityksestä, jota Jarkko Ilonen kannatti, yksimielisesti lisätä 50 000 euroa kaukalon rakentamiseksi.

Markku Korhosen esityksestä, jota Seppo Meri kannatti, päätettiin yksimielisesti poistaa raakamaan hankintaan esitetyt 100 000 euroa vuosilta 2024-2026.

Muutoksista aiheutuvat vaikutukset huomioidaan muissa laskelmissa ja teksteissä.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen liitteeseen tehtävillä muutoksilla.

Merkittiin, että Päivi Hellgren saapui kokoukseen klo 19.54 pykälän käsittelyn aikana.
Merkittiin, että Raine Klemola poistui kokokouksesta klo 20.29 pykälän käsittelyn aikana.
Merkittiin, että Anna Tallgren poistui kokouksesta klo 20.38 pykälän käsittelyn aikana.
Merkittiin, että Jani Hallenberg poistui kokouksesta klo 22.16 pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 117  

256/02.02.00/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026, sekä
2) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

 

Päätös: Käyttötalousosan käsittelyn aikana Paula Salapuro esitti teknistä korjausta kohtaan Kasvatuksen ja opetuksen hallinto, toimenpiteet: Lisätään sana "vapaa-aikatoimen" kolmanteen kappaleeseen lauseeseen "Toiminta organisoidaan hallinnon kautta." Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko tekninen korjaus hyväksyä yksimielisesti. Tekninen korjaus hyväksyttiin yksimielisesti.

Käyttötalousosan käsittelyn aikana Raino Velin esitti Mia Sundströmin kannattamana, että tekniselle lautakunnalle, kiinteistöt ja toimitilat -palvelualueelle myönnetään yksityisteiden avustuksiin 21.300 euron määrärahalisäys. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko määrärahalisäys hyväksyä yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä muutosesityksen yksimielisesti.

Investointiosan käsittelyn aikana Jarkko Ilonen esitti Heikki Savolan kannattamana, että tekniselle lautakunnalle, kiinteistöt ja toimitilat -palvelualueelle, ruokapalveluihin lisätään 30 000 euron määräraha kasvisruokailun lisäämiseksi. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ilosen muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 16 JAA-ääntä (Arvila, Korhonen, Laaksonen, Laine, Liesmala, Lindfors, Linnakoski, Stenholm, Partanen, Pietiläinen, Riikonen, Salapuro, Toikka, Velin, Venho, Tallgren Anna), 15 EI-ääntä (Ahoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Etolin, Heathfield, Hellgren, Hyytiäinen, Ilonen, Kettunen, Kinnunen, Myllylahti, Paunonen, Savola, Sintonen, Sundström, Örnmark,) ja yksi (1) TYHJÄ (Tallgren Mika). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen pohjaehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 16-15, yksi tyhjä.

Investointiosan käsittelyn aikana Mia Sundström esitti Teemu Linnakosken kannattamana, että Pitkälänkosken siltaan varataan 30 000 euron määräraha vuodelle 2024 ja 50 000 euron määräraha vuodelle 2025. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Sundströmin muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 13 JAA-ääntä (Arvila, Hellgren, Hyytiäinen, Kinnunen, Korhonen, Laine, Lindfors, Salapuro, Sintonen, Stenholm, Tallgren Mika, Tallgren Anna, Örnmark) ja 19 EI-ääntä (Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Etolin, Heathfield, Ilonen, Kettunen, Laaksonen, Liesmala, Linnakoski, Myllylahti, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Savola, Sundström, Toikka, Velin, Venho). Puheenjohtaja totesi, että Sundströmin muutosesitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 19-13.

Investointiosan käsittelyn aikana päätettiin yksimielisesti lisätä investointien perusteluihin, kohtaan Kaukalo, teksti: Asemansuon jääkiekkokaukalo.

 

 Investointiosan käsittelyn aikana Jarkko Ilonen esitti Heli Ahjoniemen kannattamana, että Arboretumin perustamiseen varataan 10 000 euron määräraha vuodelle 2024. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Sundströmin muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 19 JAA-ääntä (Arvila, Hellgren, Hyytiäinen, Kettunen, Kinnunen, Korhonen, Laaksonen, Laine, Lindfors, Partanen, Pietiläinen, Salapuro, Toikka, Velin, Tallgren Mika, Sintonen, Stenholm, Venho, Örnmark) ja 13 EI-ääntä (Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Etolin, Heathfield, Ilonen, Liesmala, Linnakoski, Myllylahti, Paunonen, Riikonen, Savola, Sundström, Tallgren Mika). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen pohjaehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 19-13.

 

 Kaupunginhallituksen päätösehdotukseen tehtiin kaksi lisäysesitystä.

 

 Paula Salapuro esitti Aulis Stenholmin kannattamana, että päätösehdotukseen lisätään seuraava kohta:

 

 3) Maaliskuun loppuun mennessä on esitettävä hallitukselle ja sitä kautta valtuustolle käyttötalouden sopeuttamiseksi 1,5 miljoonan euron edestä toimenpiteitä. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Salapuron muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 27 JAA-ääntä (Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Etolin, Heathfield, Hellgren, Hyytiäinen, Ilonen, Kettunen, Kinnunen, Korhonen, Laaksonen, Liesmala, Lindfors, Linnakoski, Myllylahti, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Savola, Sintonen, Sundström, Tallgren Mika, Toikka, Velin, Venho, Örnmark) ja 5 EI-ääntä (Arvila, Laine, Salapuro, Stenholm, Tallgren Anna). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen pohjaehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 27-5.

 

 Jarkko Ilonen esitti Duncan Heathfieldin kannattamana, että päätösehdotukseen lisätään seuraava kohta:

 

 3) Veroprosentit vuodelle 2025 ja talousarvio vuodelle 2025, taloussuunnitelmat vuosille 2026 ja 2027 käsitellään samassa valtuuston kokouksessa. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Salapuron muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 26 JAA-ääntä (Arvila, Hellgren, Hyytiäinen, Kettunen, Kinnunen, Korhonen, Laaksonen, Laine, Liesmala, Lindfors, Linnakoski, Myllylahti, Partanen, Paunonen, Pietiläinen, Riikonen, Savola, Sintonen, Stenholm, Sundström, Tallgren Mika, Toikka, Velin, Venho, Örnmark, Tallgren Anna) ja 6 EI-ääntä (Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Etolin, Heathfield, Ilonen, Salapuro). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen pohjaehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi äänin 26-6.

 

 Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Todettiin, että päätettyjen muutosten vaikutukset huomioidaan taulukoissa ja teksteissä.

 

 Merkittiin, että Eevi Myllylahti saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.04.

 

 Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.29 - 18.04. Tauon aikana kaupunginjohtaja Tuija Telénille luovutettiin Karkkilan kaupungin viiri ja nautittiin lähtökahvit.

 

 Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko klo 19.40 - 20.00.

 

 

Täytäntöönpano: konsernipalvelut; toimielimet

 

Ptk tark.