Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 49


Liite 1 Karviainen_Purkusopimusluonnos.pdf

 

 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkusuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 20.06.2022    

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta linjaava keskeinen lainsäädäntö on astunut voimaan 1.7.2021 ja hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä oleva irtain omaisuus sekä siihen liiittyvät sopimukset ja vastuut siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaanpanosta annetussa laissa määritellysti hyvinvointialueelle. Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö, joiden tehtävistä vähintään puolet kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluiden tai pelastustoimen palveluiden tuottamiseen, siirtyy liikkeen luovutuksena hyvinvointialueelle.

 

Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuu on ollut 1.1.2009 lukien Perusturvakuntayhtymä Karviaisella. Sote-uudistuksen myötä Karviaisen toiminta, omaisuus, sopimukset ja sitoumukset sekä henkilöstö siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien. Karviaiseen ei sote-uudistuksen myötä jää mitään toimintaa, joten Karviaisen jäsenkuntien on syytä käynnistää kuntayhtymän purkamiseen tähtäävät toimenpiteet yhteistyössä Karviaisen toimivan johdon kanssa.

 

Kuntayhtymän tehtävistä, toiminnan ja hallinnon järjestämisestä, taloudesta, hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntayhtymästä eroamisesta ja kuntayhtymän purkamisesta on tarkemmin sovittu Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksessa. Karviaisen perussopimusta on muutettu edellisen kerran jäsenkuntien valtuustojen päätöksellä keväällä 2020. (Karkkilan kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2020 § 54).

 

Kuntalain 56 §:n mukaan perussopimuksessa tulee sopia kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta. Purkamista koskevissa määräyksissä voidaan ottaa kantaa muun muassa siihen, millä taholla on vastuu loppuselvityksen suorittamisesta ja miten kuntayhtymän varoja, velkoja ja vastuita käsitellään purkamistilanteessa. Karviaisen perussopimuksen 28 §:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot ja loppuselvityksestä huolehtii yhtymähallitus, elleivät jäsenkunnat muuta sovi.

 

Perussopimuksen 28 §:ssä on sovittu kuntayhtymän varojen jakamisesta kuntayhtymän purkautuessa. Kuntayhtymän varat jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jäsenkunnan osuutta kuntayhtymän varoista pienentävät jäsenkunnan kuntakohtaiset sitoumukset ja velvoitteet, kuten osuus taseeseen kertyneestä alijäämästä sekä osuus velasta ja velan korosta palvelumaksuineen. Jos tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan osuutensa erotuksesta. Osuus erotuksesta määräytyy perussopimuksen määräysten ja muiden velvoitteiden sekä sitoumusten ehtojen mukaisesti.

Purkamisen tarkemmista yksityiskohdista on mahdollista tarpeen vaatiessa laatia erillinen sopimus tai muu selvitys, jonka jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät. Sopimuksessa tai selvityksessä huomioidaan tarvittaessa kuntayhtymälle jäävät vastuut ja velvoitteet, ne omaisuuserät, jotka eivät siirry voimaanpanolain myötä hyvinvointialueelle sekä purkamisen käytännön toimenpiteet aikatauluineen.

 

Loppuselvitykseen liittyy varojen ja velkojen selvittäminen, loppuselvityksen kustannusten hyväksyminen sekä mahdollisesti myös omaisuuden myyntiin, luovutukseen ja suojaukseen liittyviä kysymyksiä. Myös esimerkiksi kuntayhtymän hallussa olevien henkilörekistereihin liittyvien vastuiden siirtyminen on selvitettävä. Perussopimuksen 28 §:n mukaan loppuselvityksestä huolehtii yhtymähallitus, elleivät jäsenkunnat muuta sovi.

 

Purkautuvan kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen laatimisesta ja sen hyväksymiskäsittelyyn saattamisesta vastaa yhtymähallitus. Kun jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet loppuselvityksen ja asiasta on ilmoitettu aluehallintoviranomaiselle, kuntayhtymä on katsottava purkautuneeksi. Purkautuvan kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille käsitellään kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa.

 

Sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen jäsenkunnat kehottavat Karviaisen yhtymähallitusta ryhtymään toimiin perusturvakuntayhtymän purkamiseksi, sekä laatimaan purkamisen yksityiskohdista tarvittaessa erillisen sopimuksen tai selvityksen jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Lisäksi jäsenkunnat kehottavat perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitusta huolehtimaan loppuselvityksen ja kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimisesta sekä sen saattamisesta asianmukaisesti käsittelyyn keväällä 2023.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää

1) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen puretaan 31.12.2022 jälkeen, kun purkamista koskeva loppuselvitys on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa,

2) esittää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukselle, että se käynnistää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkamismenettelyn siten, että jäsenkuntien kanssa yhteistyössä valmisteltu selvitys tai sopimus kuntayhtymän purkamisen tarkemmista toimenpiteistä sekä aikataulusta esitetään jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä,

3) kehottaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitusta varautumaan kuntayhtymän loppuselvityksen ja vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimiseen ja sen toimittamiseen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi tilikauden 2022 päätyttyä, ja

4) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös:  

 

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto, Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 § 37 

 

Ehdotus: Kaupunginhallitus:

    

 Kaupunginvaltuusto päättää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen puretaan 31.12.2022 jälkeen, kun purkamista koskeva loppuselvitys on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Täytäntöönpano: Perusturvakuntayhtymä Karviainen

 

 

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 202 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Peruturvakuntayhtymä Karviainen, yhtymähallitus

30.8.2022 § 77

 

KARDno-2022-238

Valmistelija

Eero Aitkoski, hallinto- ja talousjohtaja, eero.aitkoski@karviainen.fi

 

Perustelut

Kuntayhtymän perussopimuksen 28 §:n mukaan: "Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Yhtymähallituksen tehtävänä on huolehtia loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat muuta sovi. Kuntayhtymän varat jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jäsenkunnan osuutta kuntayhtymän varoista tarkistetaan jäsenkuntakohtaisten sitoumusten ja velvoitteiden perusteella, kuten osuus taseeseen kertyneestä alijäämästä sekä osuus velasta ja velan korosta palvelumaksuineen. Jos tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan osuutensa erotuksesta. Osuus erotuksesta määräytyy tämän sopimuksen määräysten ja muiden velvoitteiden sekä sitoumusten ehtojen mukaisesti."

 

Karkkilan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.6.2022 § 37 ja Vihdin kunnavaltuusto päätti kokouksessaan 6.6.2022 § 36, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen puretaan 31.12.2022 jälkeen, kun purkamista koskeva loppuselvitys on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa.

 

Karkkilan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.6.2022 § 151 ja Vihdin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 23.5.2022 § 17 esittää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukselle, että se käynnistää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkamismenettelyn siten, että jäsenkuntien kanssa yhteistyössä valmisteltu selvitys tai sopimus kuntayhtymän purkamisen tarkemmista toimenpiteistä sekä aikataulusta esitetään jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä, sekä kehottaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitusta varautumaan kuntayhtymän loppuselvityksen ja vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimiseen ja sen toimittamiseen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi tilikauden 2022 päätyttyä,

 

Kuntalain mukaan:

 

"Perussopimuksessa on kuntalain 78 §:n mukaan sovittava, miten kuntayhtymä puretaan ja loppuselvitys suoritetaan. Kun jäsenkunnat ovat päättäneet purkamisesta, noudatetaan perussopimuksessa sovittua menettelytapaa. Perussopimuksessa määrätty toimielin päättää loppuselvityksestä. Loppuselvitykseen liittyviä asioita valmistelevat henkilöt valitsee ja palkkaa yhtymähallitus tai muu perussopimuksessa nimetty toimielin siihen varattujen määrärahojen puitteissa. Kuntayhtymän purkamisen yhteydessä voi olla tarpeen laatia erillinen purkamissopimus.

 

Loppuselvityksessä sovitaan, miten jäsenkunnat vastaavat kuntayhtymän sitoumuksista. Koska kuntayhtymä on perustettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä sopimuksella, kuntayhtymän purkamisesta päättäminen ja mahdollisen purkamissopimuksen sekä loppuselvityksen hyväksyminen kuuluvat jäsenkuntien valtuustoille. Valtuustojen hyväksymässä purkamissopimuksessa voidaan varojen ja velkojen sekä omaisuuden jakamisesta tarvittaessa sopia tarkemmin kuin perussopimuksessa. Kun jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet loppuselvityksen, kuntayhtymä on katsottava purkautuneeksi.

 

Jos purkautuvan kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapausasia käsitellään niin, että asiat viedään kuntayhtymän kaikkien kuntien valtuustoihin, esityksen valtuustolle tekee muodollisesti kunkin kunnan oma tarkastuslautakunta. Esitys perustuu kuitenkin sisällöllisesti lakanneen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmisteluun."

 

Liitteenä purkusopimuksen luonnos, johon jäsenkunnat voivat keskenään sopia tarkennuksia. Purkusopimusluonnoksessa esitelty miten loppuselvitys ja varojen jako tehdään. Liitteenä myös toimenpide- ja asiakirjaluettelo, missä kuvattu keskeiset toimenpiteet ja selvitykset koskien kuntayhtymän purkautumisen valmistelua ("Selvitysvaihe"), päätöksenteko purkautumisen toteuttamiseksi ("Päätöksentekoprosessi") ja loppuselvityksen vaatimat toimenpiteet ja päätökset.

 

Ehdotus

 

Esittelijä

Timo Turunen, kuntayhtymän johtaja, timo.turunen@karviainen.fi

 

Yhtymähallitus esittää Karkkilan kaupunginhallitukselle ja edelleen Karkkilan kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan purkusopimusluonnoksen hyväksymistä, sekä tiedoksi toiminepide- ja asiakirjaluettelo jossa on käsitelty purkamisen aikataulua.

 

Yhtymähallitus esittää Vihdin kunnanallitukselle ja edelleen Vihdin kunnavaltuustolle liitteenä olevan purkusopimusluonnoksen hyväksymistä, sekä tiedoksi toiminepide- ja asiakirjaluettelo jossa on käsitelty purkamisen aikataulua.

 

Päätös

Yhtymähallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Liitteet

Karviainen_Purkusopimusluonnos.pdf.pdf

Toimenpide_ja_asiakirjasuunnitelma_Luonnos.pdf.pdf

Karviainen_laskelma_siirtyvistä_varoista_23082022.pdf.pdf

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1) päättää hyväksyä liitteenä olevan purkusopimusluonnoksen, ja
2) valtuuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa ennen sopimuksen allekirjoittamista, tekemään sopimusluonnokseen sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka eivät heikennä Karkkilan kaupungin asemaa sopimusosapuolena.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää
1) merkitä tiedokseen toimenpide- ja asiakirjaluettelon, jossa on käsitelty purkamisen aikataulua, ja
2) tarkastaa tämän asian kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 26.09.2022 § 49  

364/02.00/2022  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto
1) päättää hyväksyä liitteenä olevan purkusopimusluonnoksen, ja
2) valtuuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa ennen sopimuksen allekirjoittamista, tekemään sopimusluonnokseen sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka eivät heikennä Karkkilan kaupungin asemaa sopimusosapuolena.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Timo Turunen oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn aikana.

 

Täytäntöönpano: Peruturvakuntayhtymä Karviainen

 

Ptk tark.