Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 37


 

 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkamisen käynnistäminen

 

 

 

Kaupunginhallitus 20.06.2022    

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta linjaava keskeinen lainsäädäntö on astunut voimaan 1.7.2021 ja hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä oleva irtain omaisuus sekä siihen liiittyvät sopimukset ja vastuut siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaanpanosta annetussa laissa määritellysti hyvinvointialueelle. Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö, joiden tehtävistä vähintään puolet kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluiden tai pelastustoimen palveluiden tuottamiseen, siirtyy liikkeen luovutuksena hyvinvointialueelle.

 

Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuu on ollut 1.1.2009 lukien Perusturvakuntayhtymä Karviaisella. Sote-uudistuksen myötä Karviaisen toiminta, omaisuus, sopimukset ja sitoumukset sekä henkilöstö siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien. Karviaiseen ei sote-uudistuksen myötä jää mitään toimintaa, joten Karviaisen jäsenkuntien on syytä käynnistää kuntayhtymän purkamiseen tähtäävät toimenpiteet yhteistyössä Karviaisen toimivan johdon kanssa.

 

Kuntayhtymän tehtävistä, toiminnan ja hallinnon järjestämisestä, taloudesta, hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntayhtymästä eroamisesta ja kuntayhtymän purkamisesta on tarkemmin sovittu Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksessa. Karviaisen perussopimusta on muutettu edellisen kerran jäsenkuntien valtuustojen päätöksellä keväällä 2020. (Karkkilan kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2020 § 54).

 

Kuntalain 56 §:n mukaan perussopimuksessa tulee sopia kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta. Purkamista koskevissa määräyksissä voidaan ottaa kantaa muun muassa siihen, millä taholla on vastuu loppuselvityksen suorittamisesta ja miten kuntayhtymän varoja, velkoja ja vastuita käsitellään purkamistilanteessa. Karviaisen perussopimuksen 28 §:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot ja loppuselvityksestä huolehtii yhtymähallitus, elleivät jäsenkunnat muuta sovi.

 

Perussopimuksen 28 §:ssä on sovittu kuntayhtymän varojen jakamisesta kuntayhtymän purkautuessa. Kuntayhtymän varat jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jäsenkunnan osuutta kuntayhtymän varoista pienentävät jäsenkunnan kuntakohtaiset sitoumukset ja velvoitteet, kuten osuus taseeseen kertyneestä alijäämästä sekä osuus velasta ja velan korosta palvelumaksuineen. Jos tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan osuutensa erotuksesta. Osuus erotuksesta määräytyy perussopimuksen määräysten ja muiden velvoitteiden sekä sitoumusten ehtojen mukaisesti.

Purkamisen tarkemmista yksityiskohdista on mahdollista tarpeen vaatiessa laatia erillinen sopimus tai muu selvitys, jonka jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät. Sopimuksessa tai selvityksessä huomioidaan tarvittaessa kuntayhtymälle jäävät vastuut ja velvoitteet, ne omaisuuserät, jotka eivät siirry voimaanpanolain myötä hyvinvointialueelle sekä purkamisen käytännön toimenpiteet aikatauluineen.

 

Loppuselvitykseen liittyy varojen ja velkojen selvittäminen, loppuselvityksen kustannusten hyväksyminen sekä mahdollisesti myös omaisuuden myyntiin, luovutukseen ja suojaukseen liittyviä kysymyksiä. Myös esimerkiksi kuntayhtymän hallussa olevien henkilörekistereihin liittyvien vastuiden siirtyminen on selvitettävä. Perussopimuksen 28 §:n mukaan loppuselvityksestä huolehtii yhtymähallitus, elleivät jäsenkunnat muuta sovi.

 

Purkautuvan kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen laatimisesta ja sen hyväksymiskäsittelyyn saattamisesta vastaa yhtymähallitus. Kun jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet loppuselvityksen ja asiasta on ilmoitettu aluehallintoviranomaiselle, kuntayhtymä on katsottava purkautuneeksi. Purkautuvan kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille käsitellään kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa.

 

Sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen jäsenkunnat kehottavat Karviaisen yhtymähallitusta ryhtymään toimiin perusturvakuntayhtymän purkamiseksi, sekä laatimaan purkamisen yksityiskohdista tarvittaessa erillisen sopimuksen tai selvityksen jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Lisäksi jäsenkunnat kehottavat perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitusta huolehtimaan loppuselvityksen ja kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimisesta sekä sen saattamisesta asianmukaisesti käsittelyyn keväällä 2023.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää

1) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen puretaan 31.12.2022 jälkeen, kun purkamista koskeva loppuselvitys on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa,

2) esittää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukselle, että se käynnistää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkamismenettelyn siten, että jäsenkuntien kanssa yhteistyössä valmisteltu selvitys tai sopimus kuntayhtymän purkamisen tarkemmista toimenpiteistä sekä aikataulusta esitetään jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä,

3) kehottaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitusta varautumaan kuntayhtymän loppuselvityksen ja vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimiseen ja sen toimittamiseen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi tilikauden 2022 päätyttyä, ja

4) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös:  

 

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto, Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 § 37  

364/02.00/2022  

 

 

 

 

Ehdotus: Kaupunginhallitus:

  

 Kaupunginvaltuusto päättää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen puretaan 31.12.2022 jälkeen, kun purkamista koskeva loppuselvitys on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Täytäntöönpano: Perusturvakuntayhtymä Karviainen

 

Ptk tark.