Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 34


 

 

Kaupunginhallituksen valinta toimikaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025

 

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 349 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

 

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta  asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kaupungin määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Edellä 1.momentin  4) kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

 

Karkkilan kaupungin hallintosäännön luvun 2 §:n 8 mukaan kaupunginhallituksessa on 7-11 jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Ennen puheenjohtajiston valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä. Jokaisella kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen jäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajille on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

 

Luottamushenkilövalinnoissa tulee noudattaa tasa-arvolain säännöksiä. Kaupungin toimielimiä koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä jollei erityisestä syystä muuta johdu.

 

Kuntalain 70 §:n 1 momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen valintaa.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1) asettaa kaupunginhallituksen toimikaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025,
2) valita kaupunginhallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen,
3) kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien lukumääräksi kaksi, ja
4) valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 22.05.2023 § 34  

221/00.00.01/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) asettaa kaupunginhallituksen toimikaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025,
2) valita kaupunginhallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen,
3) kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien lukumääräksi kaksi, ja
4) valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

 

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti
1) asettaa kaupunginhallituksen toimikaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025,
2) valita kaupunginhallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:
Heli Ahjoniemi, varajäsen Jarkko Ilonen
Hannu Bogdanoff, varajäsen Mika Tallgren
Essi Jumisko, varajäsen Marianne Boström
Markku Korhonen, varajäsen Hannu Riikonen
Jani Laaksonen, varajäsen Pertti Lehtonen
Seppo Meri, varajäsen Olli-Pekka Arvila
Outi Pietiläinen, varajäsen Melinda Paunonen
Paula Salapuro, varajäsen Suvi Koivuharju
Pertti Toikka, varajäsen Mari Partanen
3) kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien lukumääräksi kaksi, ja
4) valita kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Markku Korhosen, 1. varapuheenjohtajaksi Essi Jumiskon ja 2. varapuheenjohtajaksi Paula Salapuron.

 

Täytäntöönpano: asianhallintasihteeri, valitut

 

Ptk tark.