Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 40 

 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2022

 

 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Yhtymähallitus 28.03.2023 § 6

 

Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

KAR-2023-6

Valmistelija / lisätiedot:

Eero Aitkoski,Timo Turunen

eero.aitkoski@karviainen.fi,timo.turunen@karviainen.fi

rahoituspäällikkö, LUVN,palvelulinjajohtaja, LUVN

 

Liitteet

1 Tilinpäätös_2022_kirja.pdf

 

Kuntalain 113 §:ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen laatimisessa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita.

 

Liitteenä on Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2022 tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, tilinpäätöksen liitetiedot, käytetyt tilinpäätösasiakirjat ja allekirjoitukset. Toimintakertomuksessa on selostettu Karviaisen taloudellinen asema ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät tilinpäätöksen. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja hallinnon selvityshenkilö.

 

Yhteenveto tilinpäätöksestä:

 

Tilikauden 2022 toimintatuotot olivat yhteismäärältään 138 381 794,70 euroa. Toimintakulut olivat yhteensä -138 263 950,22 euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on toimintakate, joka on määrältään 117 844,48 euroa.

 

Karviaisen vuosikate (huomioiden toimintakatteen lisäksi rahoitustuotot ja -kulut) on yhteensä 159 757,86 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta ovat tuloslaskelman mukaan -159 756,23 euroa.

 

Karviaisen tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä on 1,63 euroa.

 

Karviaisen investointimenot olivat -24 775,00 euroa.

 

Yhtymähallitus esittää, että tilikauden 2022 ylijäämä, määrältään 1,63 euroa, siirretään taseeseen tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille.

 

Tilinpäätös voi edellyttää teknisiä korjauksia, joita ilmenee muun muassa tilintarkastuksen myötä sekä kirjoitusvirheitä tai vastaavia havaittaessa.

 

Ehdotus

Esittelijä: Mari Haapanen, Vihdin kunnan hyvinvointijohtaja

 

Yhtymähallitus toteaa vuoden 2022 tilinpäätöksen olevan ylijäämäinen 1,63 euroa.

 

Yhtymähallitus päättää allekirjoittaa liitteenä olevan vuoden 2022 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.

 

Yhtymähallitus päättää esittää tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen Karkkilan kaupunginvaltuustolle ja Vihdin kunnanvaltuustolle, että tilinpäätös hyväksytään ja, että vuoden 2022 tilikauden ylijäämä siirretään taseeseen tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille.

 

Yhtymähallitus päättää antaa hallinnon selvityshenkilölle sekä talouden selvityshenkilölle valtuutuksen tehdä asiakirjaan mahdollisia teknisiä korjauksia.

 

Päätös

Yhtymähallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Tarkastuslautakunta 12.4.2023 § 12

 

Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

Yhtymähallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2022 tilinpäätöksen 28.3.2023 § 6 ja antanut sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja on esitellyt tilinpäätöstä 8.2.2023 tarkastuslautakunnalle.

 

Kuntalain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkas-tuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä yhtymähallituksen lausunto. Valtuustot päättävät toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuustot päättävät vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastaja on esitellyt tilintarkastuskertomuksen § 11:ssa.

 

Esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa sen Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle tiedoksi, toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhtymähallitukselta tai asianosaiselta, ja ehdottaa Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2022 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2022.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa sen Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle tiedoksi, toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellytäisi lausunnon hankkimista yhtymähallitukselta tai asianosaiselta, ja ehdottaa Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2022 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2022.

 

 

Kaupunginhallitus 12.06.2023 § 150

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää
1) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätöksen vuodelta 2022,
2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää vastuuvapauden Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022, ja
3) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 19.06.2023 § 40  

354/02.02.02/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

1) kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätöksen vuodelta 2022, ja
2) kaupunginvaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Timo Palenius, Risto Sintonen ja Aulis Stenholm poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että Timo Turunen oli paikalla asiantuntijana.

 

 

 

Ptk tark.