Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 41 

 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkaminen

 

Kaupunginhallitus 20.06.2022    

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta linjaava keskeinen lainsäädäntö on astunut voimaan 1.7.2021 ja hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä oleva irtain omaisuus sekä siihen liiittyvät sopimukset ja vastuut siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaanpanosta annetussa laissa määritellysti hyvinvointialueelle. Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö, joiden tehtävistä vähintään puolet kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluiden tai pelastustoimen palveluiden tuottamiseen, siirtyy liikkeen luovutuksena hyvinvointialueelle.

 

Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuu on ollut 1.1.2009 lukien Perusturvakuntayhtymä Karviaisella. Sote-uudistuksen myötä Karviaisen toiminta, omaisuus, sopimukset ja sitoumukset sekä henkilöstö siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien. Karviaiseen ei sote-uudistuksen myötä jää mitään toimintaa, joten Karviaisen jäsenkuntien on syytä käynnistää kuntayhtymän purkamiseen tähtäävät toimenpiteet yhteistyössä Karviaisen toimivan johdon kanssa.

 

Kuntayhtymän tehtävistä, toiminnan ja hallinnon järjestämisestä, taloudesta, hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntayhtymästä eroamisesta ja kuntayhtymän purkamisesta on tarkemmin sovittu Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksessa. Karviaisen perussopimusta on muutettu edellisen kerran jäsenkuntien valtuustojen päätöksellä keväällä 2020. (Karkkilan kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2020 § 54).

 

Kuntalain 56 §:n mukaan perussopimuksessa tulee sopia kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta. Purkamista koskevissa määräyksissä voidaan ottaa kantaa muun muassa siihen, millä taholla on vastuu loppuselvityksen suorittamisesta ja miten kuntayhtymän varoja, velkoja ja vastuita käsitellään purkamistilanteessa. Karviaisen perussopimuksen 28 §:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot ja loppuselvityksestä huolehtii yhtymähallitus, elleivät jäsenkunnat muuta sovi.

 

Perussopimuksen 28 §:ssä on sovittu kuntayhtymän varojen jakamisesta kuntayhtymän purkautuessa. Kuntayhtymän varat jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jäsenkunnan osuutta kuntayhtymän varoista pienentävät jäsenkunnan kuntakohtaiset sitoumukset ja velvoitteet, kuten osuus taseeseen kertyneestä alijäämästä sekä osuus velasta ja velan korosta palvelumaksuineen. Jos tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan osuutensa erotuksesta. Osuus erotuksesta määräytyy perussopimuksen määräysten ja muiden velvoitteiden sekä sitoumusten ehtojen mukaisesti.

Purkamisen tarkemmista yksityiskohdista on mahdollista tarpeen vaatiessa laatia erillinen sopimus tai muu selvitys, jonka jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät. Sopimuksessa tai selvityksessä huomioidaan tarvittaessa kuntayhtymälle jäävät vastuut ja velvoitteet, ne omaisuuserät, jotka eivät siirry voimaanpanolain myötä hyvinvointialueelle sekä purkamisen käytännön toimenpiteet aikatauluineen.

 

Loppuselvitykseen liittyy varojen ja velkojen selvittäminen, loppuselvityksen kustannusten hyväksyminen sekä mahdollisesti myös omaisuuden myyntiin, luovutukseen ja suojaukseen liittyviä kysymyksiä. Myös esimerkiksi kuntayhtymän hallussa olevien henkilörekistereihin liittyvien vastuiden siirtyminen on selvitettävä. Perussopimuksen 28 §:n mukaan loppuselvityksestä huolehtii yhtymähallitus, elleivät jäsenkunnat muuta sovi.

 

Purkautuvan kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen laatimisesta ja sen hyväksymiskäsittelyyn saattamisesta vastaa yhtymähallitus. Kun jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet loppuselvityksen ja asiasta on ilmoitettu aluehallintoviranomaiselle, kuntayhtymä on katsottava purkautuneeksi. Purkautuvan kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille käsitellään kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa.

 

Sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen jäsenkunnat kehottavat Karviaisen yhtymähallitusta ryhtymään toimiin perusturvakuntayhtymän purkamiseksi, sekä laatimaan purkamisen yksityiskohdista tarvittaessa erillisen sopimuksen tai selvityksen jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Lisäksi jäsenkunnat kehottavat perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitusta huolehtimaan loppuselvityksen ja kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimisesta sekä sen saattamisesta asianmukaisesti käsittelyyn keväällä 2023.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää

1) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen puretaan 31.12.2022 jälkeen, kun purkamista koskeva loppuselvitys on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa,

2) esittää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukselle, että se käynnistää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkamismenettelyn siten, että jäsenkuntien kanssa yhteistyössä valmisteltu selvitys tai sopimus kuntayhtymän purkamisen tarkemmista toimenpiteistä sekä aikataulusta esitetään jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä,

3) kehottaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitusta varautumaan kuntayhtymän loppuselvityksen ja vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimiseen ja sen toimittamiseen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi tilikauden 2022 päätyttyä, ja

4) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös:  

 

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto, Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 § 37 

 

Ehdotus: Kaupunginhallitus:

    

 Kaupunginvaltuusto päättää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen puretaan 31.12.2022 jälkeen, kun purkamista koskeva loppuselvitys on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: Perusturvakuntayhtymä Karviainen

 

 

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 202 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Peruturvakuntayhtymä Karviainen, yhtymähallitus

30.8.2022 § 77

 

KARDno-2022-238

Valmistelija

Eero Aitkoski, hallinto- ja talousjohtaja, eero.aitkoski@karviainen.fi

 

Perustelut

Kuntayhtymän perussopimuksen 28 §:n mukaan: "Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Yhtymähallituksen tehtävänä on huolehtia loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat muuta sovi. Kuntayhtymän varat jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jäsenkunnan osuutta kuntayhtymän varoista tarkistetaan jäsenkuntakohtaisten sitoumusten ja velvoitteiden perusteella, kuten osuus taseeseen kertyneestä alijäämästä sekä osuus velasta ja velan korosta palvelumaksuineen. Jos tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan osuutensa erotuksesta. Osuus erotuksesta määräytyy tämän sopimuksen määräysten ja muiden velvoitteiden sekä sitoumusten ehtojen mukaisesti."

 

Karkkilan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.6.2022 § 37 ja Vihdin kunnavaltuusto päätti kokouksessaan 6.6.2022 § 36, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen puretaan 31.12.2022 jälkeen, kun purkamista koskeva loppuselvitys on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa.

 

Karkkilan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.6.2022 § 151 ja Vihdin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 23.5.2022 § 17 esittää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukselle, että se käynnistää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkamismenettelyn siten, että jäsenkuntien kanssa yhteistyössä valmisteltu selvitys tai sopimus kuntayhtymän purkamisen tarkemmista toimenpiteistä sekä aikataulusta esitetään jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä, sekä kehottaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitusta varautumaan kuntayhtymän loppuselvityksen ja vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimiseen ja sen toimittamiseen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi tilikauden 2022 päätyttyä,

 

Kuntalain mukaan:

 

"Perussopimuksessa on kuntalain 78 §:n mukaan sovittava, miten kuntayhtymä puretaan ja loppuselvitys suoritetaan. Kun jäsenkunnat ovat päättäneet purkamisesta, noudatetaan perussopimuksessa sovittua menettelytapaa. Perussopimuksessa määrätty toimielin päättää loppuselvityksestä. Loppuselvitykseen liittyviä asioita valmistelevat henkilöt valitsee ja palkkaa yhtymähallitus tai muu perussopimuksessa nimetty toimielin siihen varattujen määrärahojen puitteissa. Kuntayhtymän purkamisen yhteydessä voi olla tarpeen laatia erillinen purkamissopimus.

 

Loppuselvityksessä sovitaan, miten jäsenkunnat vastaavat kuntayhtymän sitoumuksista. Koska kuntayhtymä on perustettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä sopimuksella, kuntayhtymän purkamisesta päättäminen ja mahdollisen purkamissopimuksen sekä loppuselvityksen hyväksyminen kuuluvat jäsenkuntien valtuustoille. Valtuustojen hyväksymässä purkamissopimuksessa voidaan varojen ja velkojen sekä omaisuuden jakamisesta tarvittaessa sopia tarkemmin kuin perussopimuksessa. Kun jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet loppuselvityksen, kuntayhtymä on katsottava purkautuneeksi.

 

Jos purkautuvan kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapausasia käsitellään niin, että asiat viedään kuntayhtymän kaikkien kuntien valtuustoihin, esityksen valtuustolle tekee muodollisesti kunkin kunnan oma tarkastuslautakunta. Esitys perustuu kuitenkin sisällöllisesti lakanneen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmisteluun."

 

Liitteenä purkusopimuksen luonnos, johon jäsenkunnat voivat keskenään sopia tarkennuksia. Purkusopimusluonnoksessa esitelty miten loppuselvitys ja varojen jako tehdään. Liitteenä myös toimenpide- ja asiakirjaluettelo, missä kuvattu keskeiset toimenpiteet ja selvitykset koskien kuntayhtymän purkautumisen valmistelua ("Selvitysvaihe"), päätöksenteko purkautumisen toteuttamiseksi ("Päätöksentekoprosessi") ja loppuselvityksen vaatimat toimenpiteet ja päätökset.

 

Ehdotus

 

Esittelijä

Timo Turunen, kuntayhtymän johtaja, timo.turunen@karviainen.fi

 

Yhtymähallitus esittää Karkkilan kaupunginhallitukselle ja edelleen Karkkilan kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan purkusopimusluonnoksen hyväksymistä, sekä tiedoksi toiminepide- ja asiakirjaluettelo jossa on käsitelty purkamisen aikataulua.

 

Yhtymähallitus esittää Vihdin kunnanallitukselle ja edelleen Vihdin kunnavaltuustolle liitteenä olevan purkusopimusluonnoksen hyväksymistä, sekä tiedoksi toiminepide- ja asiakirjaluettelo jossa on käsitelty purkamisen aikataulua.

 

Päätös

Yhtymähallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Liitteet

Karviainen_Purkusopimusluonnos.pdf.pdf

Toimenpide_ja_asiakirjasuunnitelma_Luonnos.pdf.pdf

Karviainen_laskelma_siirtyvistä_varoista_23082022.pdf.pdf

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1) päättää hyväksyä liitteenä olevan purkusopimusluonnoksen, ja
2) valtuuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa ennen sopimuksen allekirjoittamista, tekemään sopimusluonnokseen sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka eivät heikennä Karkkilan kaupungin asemaa sopimusosapuolena.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää
1) merkitä tiedokseen toimenpide- ja asiakirjaluettelon, jossa on käsitelty purkamisen aikataulua, ja
2) tarkastaa tämän asian kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 26.09.2022 § 49 

 

 

Ehdotus:    

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto
1) päättää hyväksyä liitteenä olevan purkusopimusluonnoksen, ja
2) valtuuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa ennen sopimuksen allekirjoittamista, tekemään sopimusluonnokseen sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka eivät heikennä Karkkilan kaupungin asemaa sopimusosapuolena.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Timo Turunen oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn aikana.

 

Täytäntöönpano: Peruturvakuntayhtymä Karviainen

 

 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Yhtymähallitus 17.05.2023 § 14

 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen loppuselvitys

 

 

KARDno-2023-10

 

Valmistelija

 

Eero Aitkoski, rahoituspäällikkö, LUVN, eero.aitkoski@karviainen.fi

Timo Turunen, palvelulinjajohtaja, LUVN, timo.turunen@karviainen.fi

 

Perustelut

 

Karkkilan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.6.2022 § 37 ja Vihdin kunnavaltuusto päätti kokouksessaan 6.6.2022 § 36, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen puretaan 31.12.2022 jälkeen, kun purkamista koskeva loppuselvitys on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa.

 

Kuntayhtymän perussopimuksen 28 §:n mukaan: "Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Yhtymähallituksen tehtävänä on huolehtia loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat muuta sovi. Kuntayhtymän varat jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jäsenkunnan osuutta kuntayhtymän varoista tarkistetaan jäsenkuntakohtaisten sitoumusten ja velvoitteiden perusteella, kuten osuus taseeseen kertyneestä alijäämästä sekä osuus velasta ja velan korosta palvelumaksuineen. Jos tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan osuutensa erotuksesta. Osuus erotuksesta määräytyy tämän sopimuksen määräysten ja muiden velvoitteiden sekä sitoumusten ehtojen mukaisesti."

 

Karkkilan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.6.2022 § 151 ja Vihdin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 23.5.2022 § 17 esittää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukselle, että se käynnistää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkamismenettelyn siten, että jäsenkuntien kanssa yhteistyössä valmisteltu selvitys tai sopimus kuntayhtymän purkamisen tarkemmista toimenpiteistä sekä aikataulusta esitetään jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä, sekä kehottaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitusta varautumaan kuntayhtymän loppuselvityksen ja vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimiseen ja sen toimittamiseen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi tilikauden 2022 päätyttyä. Karviaisen yhtymähallitus esitti kokouksessaan 30.8.2022 § 77 Karkkilan kaupunginvaltuustolle ja Vihdin kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi purkusopimusluonnoksen. Purkusopimusluonnoksessa on esitelty miten loppuselvitys ja varojen jako tehdään. Purkusopimusluonnos on hyväksytty Karkkilan kaupunginvaltuustossa 26.9.2022 § 49 ja Vihdin kunnanvaltuustossa 26.9.2022 § 44.

 

Purkusopimuksessa on määritelty, että loppuselvityksen yhteydessä Karviaisen tulee maksaa kaikki jäljellä olevat velat sekä päättää mahdolliset voimassa olevat sopimukset. Karviaisen varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen, eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Purkusopimuksessa on myös määritelty, miten jäsenkunnat vastaavat velvoitteista ja vastuista jotka ilmenevät purkamisen jälkeen. Purkusopimuksessa on määritelty, että yhtymähallitus vastaa loppuselvityksestä sekä esittää jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi loppuselvityksen.

 

Liitteenä loppuselvityskertomus, missä käsitelty, miten Karviaisen loppuselvitys on tehty ja mitkä ovat Karviaisen jäljelle jääneet varat ja vastuut tilanteesta 6.4.2023 milloin Karviasen kirjanpito on suljettu. Osana loppuselvitystä on tilinpäätös tilikaudesta 1.1.-6.4.2023 sekä esitys Karviaisen varoista ja vastuista 6.4.2023 ja niiden jakautumisesta Vihdin kunnalle ja Karkkilan kaupungille. Ennen Karviaisen lopullisia varojen ja vastuiden jakoa Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle, tulisi Vihdin kunnan suorittaa Karviaisen rahoista ja pankkisaamisista Karviaisen velat.

 

Karviaisen tarkastuslautakunta käsittelee loppuselvityksen ja toimittaa kunnille esityksen tarkastuksesta.

 

Ehdotus

 

Esittelijä

 

Mari Haapanen, Vihdin kunnan hyvinvointijohtaja, mari.haapanen@vihti.fi

 

Yhtymähallitus päättää allekirjoittaa liitteenä olevan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen loppuselvityksen liitteineen ja antaa sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.

 

Yhtymähallitus päättää esittää tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen Karkkilan kaupunginvaltuustolle ja Vihdin kunnanvaltuustolle, että loppuselvitys hyväksytään ja, että kun valtuustot ovat hyväksyneet loppuselvityksen, kuntayhtymä todetaan purkautuneen.

 

Yhtymähallitus päättää antaa hallinnon selvityshenkilölle sekä talouden selvityshenkilölle valtuutuksen tehdä asiakirjoihin mahdollisia teknisiä korjauksia.

 

Päätös

 

Yhtymähallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Eriävä mielipide

 

Tiina Haapala jätti eriävän mielipiteen. Eriävän mielipiteen perustelut liitteessä.

 

Kokouskäsittely

 

Asian käsittelyn aikana Tiina Haapala teki muutosehdotuksen, että yhtymähallitus päättää allekirjoittaa liitteenä olevan perusturvakuntayhtymä Karviaisen loppuselvityksen liitteineen vasta tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan suorittaman tarkastuksen jälkeen. Ehdotus raukesi  kannattamattomana.

 

Liitteet

Loppuselvityskertomus_Karviainen.pdf.pdf (pdf, 101 kt)

Tilinpäätös_2023.pdf.pdf (pdf, 399 kt)

Taseen_jako_Vihti_Karkkila.pdf.pdf (pdf, 8 kt)

 

Oheismateriaali

Eriävän_mielipiteen_perustelut.pdf.pdf (pdf, 54 kt)

 

 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Tarkastuslautakunta 24.5.2023 § 20

 

Yhtymähallitus on 17.5.2023 § 14 hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätök-sen 1.1-6.4.2023 ja kuntayhtymän purkamisen loppuselvityksen ja antanut sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi.

 

Kuntalain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä yhtymähallituksen lausunto. Valtuustot päättävät toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuustot päättävät vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastaja on esitellyt tilintarkastuskertomuksen § 19:ssa. 

 

Esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa sen Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle tiedoksi, toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhtymähallitukselta tai asianosaiselta, ja ehdottaa Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös ajalta 1.1-6.4.2023 ja kuntayhtymän purkamisen loppuselvitys vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus kyseiseltä ajanjaksolta.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa sen Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle tiedoksi, toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhtymähallitukselta tai asianosaiselta, ja ehdottaa Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Perustur-vakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös ajalta 1.1-6.4.2023 ja kuntayhtymän purkamisen loppuselvitys vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus kyseiseltä ajanjaksolta.

 

 

 

Kaupunginhallitus 12.06.2023 § 151 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Karkkilan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.6.2022 § 37 esittää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukselle, että se käynnistää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkamismenettelyn siten, että jäsenkuntien kanssa yhteistyössä valmisteltu selvitys tai sopimus kuntayhtymän purkamisen tarkemmista toimenpiteistä sekä aikataulusta esitetään jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä, sekä kehottaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitusta varautumaan kuntayhtymän loppuselvityksen ja vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimiseen ja sen toimittamiseen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi tilikauden 2022 päätyttyä.

 

Karviaisen yhtymähallitus esitti kokouksessaan 30.8.2022 § 77 Karkkilan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi purkusopimusluonnoksen, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 26.9.2022 § 49.

 

Purkusopimuksessa on määritelty, että loppuselvityksen yhteydessä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tulee maksaa kaikki jäljellä olevat velat sekä päättää mahdolliset voimassa olevat sopimukset. Karviaisen varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen, eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Purkusopimuksessa on myös määritelty, miten jäsenkunnat vastaavat velvoitteista ja vastuista jotka ilmenevät purkamisen jälkeen. Purkusopimuksessa on määritelty, että yhtymähallitus vastaa loppuselvityksestä sekä esittää jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi loppuselvityksen.

 

Pykälän liitteenä on Perusturvakuntayhtymä Karviaisen loppuselvityskertomus, esitys Perusturvakuntayhtymä Karviaisen varojen ja vastuiden jakautumisesta Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle sekä tilinpäätös tilikaudesta 1.1.-6.4.2023 ja tilintarkastuskertomus. Ennen Karviaisen lopullisia varojen ja vastuiden jakoa Vihdin kunta maksaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen varoista Perusturvakuntayhtymä Karviaisen velat.

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
2) hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-6.4.2023.
3) hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen loppuselvityksen.

 

Päätös: Keskustelun aluksi esittelijä teki päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen:
Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa pykälän kokouksessa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 19.06.2023 § 41  

364/02.00/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
2) hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-6.4.2023.
3) hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen loppuselvityksen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Timo Palenius, Risto Sintonen ja Aulis Stenholm poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että Timo Turunen oli paikalla asiantuntijana.

 

 

Ptk tark.