Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 93 

 

Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen

 

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 290 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä on 19 jäsenkunnan kuntayhtymä, jonka perussopimuksen mukaisena tehtävänä on järjestää päihdehuollon palveluita ensisijaisesti jäsenkuntien asukkaille. Karkkilan kaupungin osuus kuntayhtymän peruspääomasta on 3,4 prosenttia. Kuntayhtymä omisti ja operoi päihdehoitokeskusta Hyvinkäällä. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vuoden 2023 alussa kuntayhtymän palvelutuotanto ja henkilöstö siirtyivät Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukseen, ja kuntayhtymä jäi omistamaan Ridasjärven laitoskiinteistöä, jonka päihdehoitokeskuksen tiloja se vuokrasi hyvinvointialueelle.

 

Kuntayhtymän yhtymäkokous linjasi 6.4.2022, että kuntayhtymän kiinteistöomaisuus tulee realisoida ja tämän jälkeen kuntayhtymän hallituksen on syytä esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista tai lopettamista muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Yhtymäkokous päätti 21.6.2023 hyväksyä kuntayhtymän kiinteistöä koskevan ostotarjouksen ja kehotti kuntayhtymän hallitusta valmistelemaan jäsenkuntien kanssa kuntayhtymän purkamissopimuksen loppuun ja saattamaan se viipymättä kiinteistön myynnin toteutumisen jälkeen jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi.

 

Kuntayhtymä on myynyt laitoskiinteistön 23.8.2023 päivätyllä kauppakirjalla ja kiinteistön omistusoikeus on siirtynyt ostajalle 1.9.2023. Laitoskiinteistön myynnin jälkeen kuntayhtymällä ei ole enää toimintaa.

 

Kuntayhtymän hallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista ja purkamissopimuksen allekirjoittamista.

 

Kuntayhtymän purkamismenettely

 

Kuntalain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on sovittava kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta. Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 22 §:n mukaan "Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa hallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa."

 

Kuntayhtymän jäsenkunnat voivat sopia purkamisesta ja sen yksityiskohdista erillisellä purkamissopimuksella, joka hyväksytään jäsenkuntien valtuustoissa. Kuntayhtymä on jäsenkuntien kanssa valmistellut purkamissopimuksen perussopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

 

Purkamissopimuksen mukaan kuntayhtymä puretaan siten, että sen viimeinen tilikausi päättyy 31.12.2023 ja kuntayhtymän purkautuminen tapahtuu, kun viimeisen tilikauden tilinpäätös ja loppuselvitys on kaikissa jäsenkunnissa lainvoimaisella päätöksellä hyväksytty. Kuntayhtymän loppuselvitys aloitetaan välittömästi, kun purkamissopimus on tullut voimaan ja tavoitteena on, että tilinpäätös ja loppuselvitys saataisiin jäsenkuntien käsiteltäväksi vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana.

 

Purkamissopimuksen mukaan loppuselvitys tehdään kuntayhtymässä ja siitä vastaa kuntayhtymän hallitus. Jäsenkuntien valtuustot päättävät loppuselvityksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Päätösesityksen liitteenä on diaesitys purkamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja aikataulusta.

 

Purkamissopimuksen mukaan kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvitykseen eikä kuntayhtymän sitoumusten täyttämiseen jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

 

Kuntayhtymän karkean arvion mukaan, huomioiden vielä odotettavissa olevat tulot, ylittävät kuntayhtymän varat selvityskulut ja vastuut n. 3,7 miljoonalla eurolla. Jäljelle jääneet varat jaetaan kuntayhtymän purkautumisen jälkeen. Purkamissopimuksella jäsenkunnat valtuuttavat kuntayhtymän johtajana toimineen jakamaan varat jäsenkunnille ja tekemään muut tarvittavat lopputoimet.

 

Mikäli Kuntayhtymän purkamisen jälkeen ilmenee velvoitteita ja vastuita, joita ei loppuselvityksessä ole huomioitu, vastaavat Jäsenkunnat tällaisista vastuista ja velvoitteista kukin peruspääomaosuutensa mukaisessa suhteessa.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1) päättää hyväksyä Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen ja liitteenä olevan purkamissopimuksen, ja
2) valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan purkamissopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa teknisiä tai vähämerkityksellisiä muutoksia.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 18.02 - 18.15.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 06.11.2023 § 93  

401/00.04.01/2023  

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto
1) päättää hyväksyä Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen ja liitteenä olevan purkamissopimuksen, ja
2) valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan purkamissopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa teknisiä tai vähämerkityksellisiä muutoksia.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: Uudenmaan Päihdehuollon ky, kaupunginjohtaja

 

Ptk tark.