Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 17


Liite 5 Avaava tase 2023

 

 

Vuoden 2023 avaavan taseen hyväksyminen

 

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 31 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Talousasiantuntija Sanna Paunonen, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto on antanut 16.5.2022 lausunnon 128/2022, jonka mukaan kunnista ja muista vapaaehtoisista kuntayhtymistä hyvinvointialueelle siirtyneet omaisuus- ja pääomaerät on tullut kirjata alkusaldojen muutoksina tilinavaukseen päiväykselle 1.1.2023.

 

Lisäksi hyvinvointialue- ja kuntajaoston lausunnon 139/2023 mukaan kunnan osuus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen omaisuusjärjestelyistä aiheutuvasta ns. vapaaehtoisen kuntayhtymän peruspääoman muutoksesta kirjataan jäsenkunnan kirjanpitoon vuodelle 2023 kuntayhtymäosuuden arvon ja kunnan peruspääoman muutokseksi. Jos järjestelmäteknisesti on mahdollista, myös tämä kirjaus tehdään vuoden 2023 aloittavaan taseeseen. Mikäli tästä lausunnosta aiheutuu sellaisia muutoksia vapaaehtoisen kuntayhtymän purkamisesta syntyvien tilikaudelle 2023 kirjattujen tuottojen ja kulujen määriin, joita ei ehditä käsitellä talousarviomuutoksina, perustellaan poikkeamat toimintakertomuksessa.

 

Edellä mainitut omaisuuden ja pääomien siirtoja koskevat kirjaukset eivät ole luonteeltaan kirjanpitoperiaatteiden muutoksia tai aikaisempien vuosien virheiden oikaisuja, joten kuntien tilinpäätöksessä 2023 vertailuvuotena olevan edellisen tilikauden päättävään taseeseen 2022 ei tehdä oikaisuja vaan tarvittavat tiedot annetaan liitetiedoissa.

 

Liitetiedoissa tulee antaa selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa. Vertailukelvottomuutta edelliseen tilikauteen nähden voivat aiheuttaa vuoden 2023 tilinpäätöksessä ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menojen siirtyminen hyvinvointialueille, omaisuuserien ja lomapalkkavelan siirrot, vapaaehtoisen kuntayhtymän kuntayhtymäosuuden muuttuminen sekä sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirien kuntayhtymien poistuminen konsernitilinpäätöksistä. Lisäksi taseen vastattavia koskevina liitetietoina on esitettävä kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen 9 §:n mukaan tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana.

 

Liitetietojen lisäksi vuoden 2023 toimintakertomuksessa tulee antaa selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen ja siihen liittyvien omaisuuden ja lomapalkkavelan siirtojen vaikutuksesta tilikauden tuottojen ja kulujen muodostumiseen ja taloudelliseen asemaan.

 

Myös vuoden 2023 konsernitilinpäätöksen laadinnan lähtökohtana on se, että konsernituloslaskelmassa ja konsernin rahoituslaskelmassa esitettäviin eriin vaikuttavat ainoastaan vuoden 2023 liiketapahtumat. Esimerkiksi kunnan vuoden 2023 aloittavaan taseeseen kirjattavia omaisuusjärjestelyjä ei esitetä kunnan konsernitilinpäätöksessä vuoden 2023 tapahtumina. Kunnan ja kuntayhtymän vuoden 2023 konsernitilinpäätöksen laatimisesta on annettu erillinen lausunto (137/2023).

 

Siirtojen vaikutus avaavaan taseeseen on:

 

HUS, siirto hyvinvointialueelle  -3.381.616,30 euroa

ETEVA, siirto hyvinvointialueelle     -206.432,59 euroa

Uudenmaan Päihdehuolto       -37.215,28 euroa

Koulukuraattoreiden lomapalkkavelkasiirto HVA:lle       13.968,17 euroa

Yhteensä   -3.611.296,00 euroa

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää
1) hyväksyä vuoden 2023 avaavan taseen, ja
2) saattaa asian kaupunginvaltuuston tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 26.02.2024 § 17  

14/02.06.01/2024  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.