Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 19


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen Mitä kuuluu Karkkilan kasvuohjelmalle?

 

Kaupunginvaltuusto 07.12.2020 § 101

 

Karkkilan kaupunginvaltuutettu (sit) Anu Frosterus-Setälä jätti seuraavan valtuustoaloitteen.

 

"Mitä kuuluu Karkkilan kasvuohjelmalle?

 

nyt on kulunut reilu vuosi siitä, kun kasvuohjelman toimenpiteet oli suunniteltu käynnistettäväksi. Mitään kasvuohjelmaa mitä käynnistää ei kuitenkaan ollut eikä ole olemassa.

 

Keväällä 2019 me valtuutetut osallistuimme Karkkilan Pohjanpirtillä valtuustosemnaarissa missä teimme ryhmätöitä aiheina kasvuohjelma ja kestäväohjelma. Me osoitimme selkeät strategiset tavoitteet ja tahtotilan kasvuohjelman ja kestävä ohjelman virkamiesvalmistelulle. Mutta mitä sittentapahtui? Jälkeen olemme saaneet kuulla vakuutteluja kasvuohjelman erinomaisuudesta, mutta missä on kasvuohjelma?

 

Valtuustoseminaarissa keväällä 2019 alulle latietut kasvu- ja kestäväohjelmat tulee ensi tilassa saattaa valmiiksi, tuoda päätöksentekoon, jalkauttaa kaupungin toimialoille ja esitellä kaupunginvaltuustolle.

 

Syksyllä 2018 Karkkilan kaupunginjohtajan ja Karkkilan kaupungin kesken laadittiin johtajasopimus. Tähän johtajasopimukseen kirjattiin työtehtäväksi:

"Karkkilan kasvuohjelman 2019-2021 valmistelun käynnistäminen; kasvuohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin kestävää kasvua, elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia sekä kaupungin taloudellista tasapainoa ja henkilöstötyötyytyväisyyttä, ohjelma on valmis keväällä 2019 ja sen toimenpiteet käynnistetään elokuussa 2019."

 

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus

 

 

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 103

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Käsittely:

Keskustelun aikana puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää pöydälle yksimielisellä päätöksellä.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 128

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: hallintopäällikkö Katja Kneckt

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano: Kaupunginjohtaja

 

 

Kaupunginhallitus 29.01.2024 § 19 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Suunnittelija Satu Ahjoniemi

 

Karkkilassa käynnistettiin vuonna 2019 kaksi strategista kehitysohjelmaa; Kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila-ohjelma. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä todetaan, että kasvuohjelman suunnittelu aloitettiin vuoden 2019 aikana, mutta sen toteuttaminen siirrettiin vuoteen 2020 resurssivajeen takia.

 

Tilipäätöksessä 2020 todetaan, että kasvuohjelma on valmisteltu osaksi Karkkilan vuonna 2019 laadittua muutostiekarttaa, eikä siitä resurssivajeen vuoksi laadittu omaa erillistä ohjelmasuunnitelmaa. Ohjelmaan ei vuonna 2020 osoitettu henkilöresurssia, vaikka sellaiseen oli määrärahavaraus talousarviossa.

 

Talousarvion 2021 mukaan kasvuohjelma on toimenpidekokonaisuus, jonka toimenpiteet on käynnistetty vuonna 2019. Kasvuohjelma on osa Karkkilan kaupungin laajempaa muutosohjelmaa, joka sisältää kasvuohjelman toimenpiteiden lisäksi talouden tasapainotuksen (mukaan lukien palveluverkon kehittäminen), muutosjohtamisen sekä Kestävä Karkkila -ohjelman toimenpiteet. Kasvuohjelman toteuttamiseen talousarviossa varattu määräraha sisältää ohjelman toimenpiteet ja henkilöstökulut sekä varaukset vuonna 2021 toteutettaviin hankkeisiin. Lisäksi kasvuohjelman määräraha sisältää varaukset Karkkilassa syksyllä 2020 käynnistyneen ammatillisen koulutuksen menoihin ja jatkokehittämiseen.

 

Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan kasvuohjelman tavoitteena on ollut kaupungin saaminen kestävälle kasvu-uralle, kasvua edistävillä toimenpiteillä. Nämä toimenpiteet on vuonna 2022 otettu osaksi talouden tasapainotusohjelman tuloja vahvistavaa kokonaisuutta (kaupungin vetovoiman ja tunnettuuden vahvistaminen, asukasmäärän kasvattaminen, matkailijamäärän kasvattaminen, työllisyystilanteen kohentaminen). Näitä toimenpiteitä on toteutettu vuonna 2022 ja ne jatkuvat myös tulevina vuosina. Tilinpäätöksessä todetaan myös, että kasvuohjelman ja Kestävä Karkkila -ohjelman resurssit on koottu vuoden 2023 alusta strategisen kehittämisen kokonaisuudeksi.

 

Kestävä Karkkila -ohjelmassa työskenteli projektipäällikkö loppuvuodesta 2020 alkaen. Kestävä Karkkila -ohjelmasuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 03.05.2021 § 119. Ohjelmassa myös raportoitiin kaupunginhallitukselle säännöllisesti. Kestävä Karkkila -ohjelma päättyi kaupunginhallituksen päätöksellä (19.12.2022 § 282) 31.12.2022. Ohjelman loppuraportti tuotiin kaupunginhallitukselle tiedoksi 06.03.2023 § 40. Loppuraportin mukaan kasvuohjelman osalta toteutettiin toimenpiteitä eri toimialojen työnä, erityisesti elinvoiman ja kaupunginjohtamisen alueilla ilman uusia henkilöresursseja.

 

Molemmissa strategisissa kehitysohjelmissa (kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelma) oli tarkoitus olla ohjelmakohtaiset ohjelmasuunnitelmat, mutta tämä toteutui vain Kestävä Karkkila -ohjelman osalta. Karkkilan kaupungin kasvuohjelman osalta ei siis ole löydettävissä samanlaisia dokumentteja kuin Kestävän Karkkilan osalta. Kehitysohjelmien voidaan katsoa lopulta osaltaan linkittyneen toisiinsa, johtuen siitä, että toiseen oli varattu henkilöresurssi, mutta toiseen taas ei.

 

Talousarviossa 2023 kerrotaan, että Kestävä Karkkila ja kasvuohjelma päättyivät vuoden 2022 lopussa. Ohjelmien aiemmat resurssit koottiin vuoden 2023 alusta "strateginen kehittäminen" -kokonaisuudeksi.

 

Karkkilan kaupunginjohtajana kasvuohjelman vuosina 2019-2022 toiminut Tuija Telén kommentoi ohjelmasta seuraavaa:

"Karkkilan kasvuohjelma on ollut keskeinen toimenpidekokonaisuus Karkkilan muutoksissa 2019-2022. Kasvuohjelma muodostui kolmesta kokonaisuudesta, joilla on tavoiteltu positiivista kehitystä 1) yritystoiminnassa, 2) asukkaiden viihtyvyydessä sekä 3) matkailutoiminnassa. Jokaisen kokonaisuuden alla on toteutettu runsaasti toimenpiteitä, joilla on kaikilla ollut huomattava vaikutus Karkkilan viime vuosien positiivisessa kehittymisessä. Toimenpiteitä on raportoitu valtuustolle muun muassa tilinpäätösten sekä Tarkastuslautakunnan arviointikertomusten vastausten yhteydessä. Esimerkkeinä toimenpiteistä voidaan mainita yritysten toimintaympäristön osalta mm. osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi toteutettu uudenlainen kone- ja tuotantotekniikan ammatillisen perustutkinnon koulutus Karkkilassa sekä kaupungin organisaatiouudistusten suunnitelma, jossa resursoitiin yrityspalveluita aiempaa vahvemmin. Asukkaiden viihtyvyyden kehittämiseksi ja uusien asukkaiden houkuttelemiseksi on esimerkiksi uudistettu kaupunkimarkkinointia, panostettu kaupungin luontokohteisiin (myös kaupunkilaisten hyvinvointinäkökulma) ja toteutettu omakotitonttien alennusmyyntikampanja. Kaupungin matkailun kehittämiseksi on muun muassa vahvistettu kaupungin ja yritysten yhteistyötä, tehty uudenlaista AV-alan ja kulttuurin yhteistyötä, oltu näkyvästi mukana erilaisissa matkailun vetovoimatapahtumissa, perustettu kaupungin matkailuinfo, käynnistetty matkailuopastoiminta ja oltu mukana myös Topi-kaupunkijunatoiminnassa. Lisäksi kaupungin markkinoinnin yhteistyösopimuksia on laajennettu urheilusta erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Sekä kaupunkilaisten viihtyvyyttä että matkailullista vetovoimaa vahvistettiin Karkkilan Koskireitin kehittämisellä vuosina 2018-2022, mikä työ jatkuu edelleen.

Kasvuohjelmaan suunnitellut toimenpiteet ovat olleet merkittävä osa Karkkilan viime vuosien positiivista kehitystä, kuten edellä kerrotusta toivottavasti ilmenee. Se, mitä kasvuohjelmassa ei tehty, oli erillinen ohjelmasuunnitelma tai ohjelman suunniteltu erillinen resurssointi. Ohjelman toimenpiteet kuvattiin Kestävän kasvun Karkkila -muutostiekartassa ja niitä toteutettiin operatiivisessa toiminnassa."

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Satu Ahjoniemi poistui esteellisenä klo 19.22 ennen pykälän käsittelyä.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 26.02.2024 § 19  

330/00.01.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano/tiedoksi:  valtuustoaloitteen tekijä

 

Ptk tark.