Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 33


Liite 5 Tilinpäätös 2021
Liite 6 Tilintarkastuskertomus 2021

 

 

Tilinpäätös vuodelta 2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 28.03.2022 § 71 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Vt. konserniapalvelujohtaja, hallintopäällikkö Leena Pieniniemi

 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan

vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien

tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston

käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase ja niiden

liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja

toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa

kuntakonsernin tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä

konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginjohtaja ja

kaupunginhallituksen jäsenet.

 

Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että

toimintakertomus ovat välineitä sen varmistamiseksi, että kunnan

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta saadaan vertailukelpoinen kuva.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys

valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden

toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on

myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen

liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai

kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tälläisi

asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä

tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä

johtopäätöksistä.

 

Vuonna 2021 ulkoisia toimintatuottoja kertyi yhteensä 6,8 milj. euroa.

Toimintatuotot vähenivät 147 532 euroa (2,1 %) vuoteen 2020 verrattuna.

Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintatuottoja kertyi 170 305 euroa

enemmän. Ulkoiset toimintakulut olivat 58,3 milj. euroa, toimintakuluja kertyi vuoteen 2020 verrattuna 1,6 milj. euroa enemmän (2,0 %). Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakuluja kertyi 85 796 euroa vähemmän.

 

Kaupungin vuoden 2021 toimintakate oli -51,5 milj. euroa (2020: -50,2 milj.e). Toimintakate heikkeni vuoteen 2020 nähden 1,3 milj. euroa eli 2,6 %. Toimintakate toteutui 256 101 euroa muutettua talousarviota parempana.

 

Verotuloja Karkkilan kaupungille vuonna 2021 kertyi yhteensä 34,3 milj. euroa, joka on 2,3 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2020. Verotulot toteutuivat 2,0 milj. euroa talousarviota suurempana.

 

Valtionosuuksia kertyi 20,8 milj. euroa (2020: 23,1 milj. euroa). Toteuma oli 189 448 euroa talousarviota parempi. Vuosikatteeksi muodostui 3,5 milj.  euroa (2020: 4,6 milj.e), joka 2,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempi ja 3,7 milj. euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa.

 

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 2,9 milj. euroa ja ne toteutuivat 94 090 euroa talousarviota pienempänä.

 

Investointituotot vuonna 2021 olivat 169 266 euroa ja -kulut -1,7 milj. euroa, investointien netto oli -1,5 milj. euroa. Kaupungin nettoinvestoinnit alittivat 926 974 eurolla muutetun talousarvion.

 

Lainakanta oli 31.12.2021 yhteensä 55,9 milj, euroa. Lainakanta pieneni 2,1 milj, euroa vuodesta 2020. Asukaskohtainen lainamäärä oli 6 413 euroa / asukas (2020: 6 671 e).

 

Toiminnan ja talouden toteutuminen on selostettu tarkemmin liitteenä olevassa tilinpäätöksessä.

 

Karkkilan kaupungin tilikauden tulokseksi vuonna 2021 muodostui 603 718 euroa.

 

Tilinpäätöskooste lisätään esityslistalle, kun se on valmistunut.

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää

1) allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
2) valtuuttaa vt. konsernipalvelujohtajan tekemään vuoden 2021 tilinpäätökseen teknisiä korjauksia,
3) antaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, ja
4) esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos 603 717,91 euroa siirretään taseen omaan pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli- ja alijäämiin.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että pykälän jälkeen pidettiin kokoustauko klo 21.00-21.10.

 

 

Tarkastuslautakunta 09.06.2022 § 56  

 

 

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpää­töksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodel­ta 2021. Lautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto.

 

Tarkastuslautakunta päättää

 

1)      merkitä tilintarkastuskertomuksen  vuodelta 2021 tiedoksi, ja

 

2)      esittää kaupungivaltuustolle, että valtuusto päättää

 

-          merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,

-          hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen, ja

-          myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1 - 31.12.2021.

 

Päätös:   Hyväksyttiin. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 § 33  

164/02.02.02/2022  

 

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginvaltuusto päättää

1) merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
2) hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen,
3) myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021, ja
4) että tilikauden tulos 603 717,91 euroa siirretään taseen omaan pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli- ja alijäämiin.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että valtuutettu Mika Tallgren poistui asian käsittelyn aikana klo 19.14.

 

 

 

Ptk tark.