Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 32


Liite 3 Valtuustokysymys 24.4.2023

 

 

Vastaus kaupunginhallitukselle osoitettuun kirjalliseen kysymykseen "Toinen näkökulma Karkkilan tilinpäätökseen"

 

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 347 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Valtuutetut Timo Palenius, Anna Tallgren, Harri Lindfors, Päivi Hellgren, Arto Hyytiäinen, Aulis Stenholm, Kari Laine, Heli Ahjoniemi, Jarkko Ilonen, Eino Huotari, Heikki Savola, Duncan Heathfield ja Mikko Ojanen ovat jättäneet Karkkilan kaupungille (kirjaamo 25.4.2023) kaupunginhallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen. Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan (115 § Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys) vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle kirjallisen kysymyksen kunnan toiminnasta ja hallinnosta. Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä. Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittämään kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä, asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muuta päätöstä ei asiassa saa tehdä. Kaupunginhallituksen vastaus on näin ollen valmisteltu hallituksen kokoukseen 15.5.2023 annettavaksi valtuustolle kokouksessa 22.5.2023.

 

Valtuustokysymyksen sisältö:

 

"TOINEN NÄKÖKULMA KARKKILAN tilinpäätökseen 2022

 

Kaupungin vahva talous on edellytys kaupungin kehittämiselle. Tilinpäätös 2022 osoittaa, ylijäämää 2.495.000 €. Tilinpäätös ei anna oikeaa kuvaa kaupungin taloudesta. Kun huomioidaan vuoden -22 tulosta oleellisesti parantaneet kertaluonteiset erät huomataan, että tulot eivät riitä kasvavien korkojen maksamiseen ilman merkittäviä korjaavia toimenpiteitä. Oikaistaessa tulosta suunnitelluilla toimilla, joita valtuusto on päättänyt sekä toimintaan kuulumattomilla kertaluonteisilla erillä näyttää tilanne huonolta.

 

Tilinpäätös 2022

kirjanpidon tulos 2.495.000 €

. Karviainen budjetti alitus -1.827.000 €

. valtionosuuksien kasvu -489.000 €

 

Oikaistu tulos 179.000 €

 

Oman toiminnan toimintakate (toimintakatteesta vähennetty Karviainen) ylitys talousarvioon, teknisen sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta 1.200.000 €, jota muiden lautakuntien budjettien alitukset korjaavat yhteismäärään 750.000 €.

Tilinpäätöksen mukaan valtuuston päättämistä investoinneista jäi toteuttamatta 43 % eli 1.165.000 €. Näihin kuuluivat mm. katujen perusparantaminen sekä vesi- ja viemärijärjestelmien uusiminen.

Suunniteltujen tasapainotustoimien laajuus oli 400.000 €, joista jäi toteuttamatta 240.000 €.

Suuresta lainamäärästä johtuen korkojen nousu aiheuttaa miljoonaluokan lisäkustannuksen. Velkojen lyhentämisen tulisi myös olla suunniteltua, sillä korkojen maksaminen on kaikki pois muun toiminnan kehittämisestä.

Tilinpäätös 2022 osoittaa merkittäviä puutteita toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä tekninen lautakunta ylittivät merkittävästi talousarvion. Osavuosikatsauksien perusteella ylitykset olivat odotettavissa. Nämä eivät kuitenkaan johtaneet korjaaviin toimenpiteisiin eikä edes lisämäärärahaa esitetty.

Mitä hallitus aikoo tehdä kaupunkistrategiaan kuuluvien toiminnallisten tavoitteiden, investointien ja talouden seurannan parantamiseksi?

 

Karkkila 24.4.2023"

 

 

Kaupunginhallitus antaa kysymykseen seuraavan vastauksen:

 

Kaupunginvaltuusto saa vuoden 2022 tilinpäätöksen käsiteltäväkseen kesäkuun 2023 kokoukseensa, jolloin valtuusto saa tiedot tilinpäätöksen olennaisista eristä ja perusteista tilivuoden 2022 tulokseen.

 

Karkkilan kaupungin tilinpäätös tehdään kunnan tilinpäätöstä koskevien säädösten ja ohjeiden mukaan, ja siinä esitetään kaikki tilinpäätökseen kuuluvat erät.

 

Hallitus on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan 27.3.2023. Tämän jälkeen tilinpäätös on edennyt normaaliprosessin mukaisesti tilintarkastajalle ennen asian tuomista valtuustolle (kesäkuu 2023). Tilintarkastaja antaa kannan tilinpäätöksen oikeellisuuteen valtuustolle kesäkuun kokoukseen. Lisäksi Karkkilan kaupungin tarkastuslautakunta käsittelee tilinpäätöstä ja antaa samoin arviointikertomuksensa kesäkuun valtuustolle.

 

Karkkilan kaupungin tilinpäätöksen osalta valtuustokysymyksessä esiin nostetut 'kertaluonteiset erät' eivät ole luonteeltaan tilinpäätöksen satunnaisia eriä, vaan Karkkilan kaupungin talousarvion ja tilinpäätöksen käyttötalouden tai rahoituslaskelman mukaisia normaaleja eriä. Näin ollen tilinpäätöksen tulosta ei voida valtuutettujen kysymyksessä olleen laskelman mukaisesti 'oikaista' poistamalla siitä esimerkiksi Karviaisen osuutta, koska Karviainen on vuoden 2022 talousarviossa ja tilinpäätöksessä osa kaupunginhallituksen käyttötalouden ostopalveluja.

 

Karkkilan kaupungin vuoden 2022 muutettu talousarvio (KV 23.5.2022) oli 169.000 euroa ylijäämäinen. Tässä tuloksessa oli huomioitu Karkkilan kaupungin talouden tasapainotusohjelman mukaiset 400.000 euron suunnitellut positiiviset vaikutukset. Tilinpäätöksen tulosta paransivat merkittävin osin Karviaisen ostopalveluiden talousarvioon nähden toteutunut menojen alitus sekä kasvaneet rahoitustulot (verot ja valtionosuudet). Valtuusto saa tiedot tilinpäätöksestä, kun tilinpäätös käsitellään valtuustossa 19.6.2023.

 

Karkkilan kaupunginhallitus sekä lautakunnat seuraavat talousarvion talouden ja toiminnan toteutumista valtuuston talousarviossa päättämällä tavalla. Hallitus ja lautakunnat saavat osavuosikatsaukset neljä kertaa vuodessa sekä sen lisäksi kuukausittaisen raportin talouden osalta. Talouden seurannan perusteella tilivastuulliset eivät ole vuonna 2022 valmistelleet toimielimille esityksiä lisämäärärahoista.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle edellä esitetyn vastauksen kaupunginhallitukselle osoitettuun kirjalliseen kysymykseen.

Lisäksi tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 22.05.2023 § 32  

236/02.02.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedokseen vastauksen kaupunginhallitukselle osoitettuun kirjalliseen kysymykseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.