Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 62


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen Mielenterveyden ensiapukoulutus

 

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 102 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Vt. konsernipalvelujohtaja, hallintopäällikkö Leena Pieniniemi

 

Kaupunginvaltuusto 20.09.2021 § 108

 

Karkkilan kaupungin hallintosäännön 114§ mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetuilla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sihteeristölle sähköisesti ennen kokouksen alkamista. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Käsittely:

Heikki Savola ja seuraavat allekirjoittaneet valtuutetut (Jani Laaksonen, Lenita Nyman, Paula Salapuro, Anna Tallgren, Eevi Myllylahti, Risto Sintonen, Satu Ahjoniemi, Veikko Ala-Hiiro, Seppo Meri, Kari Sinervä ja Antti Henttonen) tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hyvin kuormitettuja niin Karkkilassa kuin koko Suomessa. Palvelut eivät pysty kaikilta osin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, joten varhaisen puuttumisen ja ongelmien ennaltaehkäisyn onnistuminen ovat yhä tärkeämpiä etenkin mielenterveyspalveluiden kannalta.

 

 

Siksi ehdotan selvitettäväksi kaksi asiaa:

 

1) voisiko Karkkilan kaupunki järjestää henkilöstölleen Mielenterveyden ensiapu -koulutusta

2) voisiko Karkkilan kaupunki antaa vastaanottotilan Vihdin Kriisikeskuksen käyttöön esimerkiksi yhtenä päivänä viikossa

 

Mielenterveyden ensiapu -koulutus on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n järjestämää koulutusta, jonka on todettu parantavan niin koulutettujen itsensä kuin heidän läheistensäkin jaksamista, ja antaneen työkaluja hyvän mielenterveyden edistämiseen kotona, työssä ja vapaa-ajalla.

 

Vihdin Kriisikeskus, jonka toimialueeseen Karkkila kuuluu, on yksi Suomen yli 20:stä Kriisikeskuksesta, jotka toimivat MIELI ry:n alaisuudessa.

 

Kriisikeskukset ovat matalan kynnyksen tukipisteitä, joihin voi ottaa yhteyttä kaikissa elämän kriisitilanteissa. Apu on käyttäjälle maksutonta. Kriisikeskukset saavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoitusta, jonka alkulähde on veikkausvoittovaroissa.

 

Vihdin Kriisikeskuksen toimipaikka on Nummelassa ja sillä on kerran viikossa avoinna oleva palvelupiste Lohjalla. Jos Karkkilaan saataisiin vastaava toimipiste, se helpottaisi kriisiavun saatavuutta ja toisi yhden tärkeän sotepalvelun Karkkilaan lisää.

 

Aloitteeni kummatkin kohdat ovat erittäin kustannustehokkaita. 14 oppitunnin mittaisen Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutuksen kustannukset ovat noin sata euroa koulutettavaa kohden ja Kriisikeskuksen vastaanottotila maksaa kaupungille vuodessa noin kahden kuukauden sisäisen vuokran toimistohuoneesta tai kahdesta.

 

Kumpikin toiminta vähentää muiden sote-palveluiden käyttöä eli vähentää Karkkilan sotemenoja, parantaa toimintaan osallistuvien elämänlaatua, tukee toimintakykyä, ehkäisee muiden ongelmien syntyä ja kasaantumista ja voi parhaimmillaan pelastaa ihmishenkiä.

 

Karkkilassa 20.9.2021

 

Heikki Savola, Karkkilan Vihreiden valtuustoryhmä"

 

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti antaa valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen kaupunginjohtaja valmisteltavaksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 

 

Kaupunginhallitus 21.08.2023 § 202 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Suunnittelija Satu Ahjoniemi

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen Mielenterveyden ensiapu -koulutus

 

Heikki Savolan ja muiden allekirjoittaneiden valtuutettujen (Jani Laaksonen, Lenita Nyman, Paula Salapuro, Anna Tallgren, Eevi Myllylahti, Risto Sintonen Satu Ahjoniemi, Veikko Ala-Hiiro, Seppo Meri, Kati Sinervä ja Antti Henttonen) valtuustoaloite ehdottaa selvitettäväksi kahta asiaa:

1) Voisiko Karkkilan kaupunki järjestää henkilöstölleen Mielenterveyden ensiapu -koulutusta?

2) Voisiko Karkkilan kaupunki antaa vastaanottotilan Vihdin Kriisikeskuksen käyttöön esimerkiksi yhtenä päivänä viikossa?

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2020 julkaissut kansallinen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman vuosille 2020-2030. Mielenterveysstrategia tunnistaa mielenterveyden merkittävänä hyvinvoinnin osatekijänä ja voimavarana, jota voidaan tukea. Hyvä mielenterveys tukee yksilön tasapainoista elämää ja luo edellytyksiä toimia erilaisten yhteisöjen osana. Mielenterveys voi kehittyä, häiriintyä ja korjaantua yksilöllisten tekijöiden ja olosuhteiden vuorovaikutuksessa. Mielenterveyteen liittyviä tietoja ja taitoja voi oppia ja opettaa.

 

Hyvä mielenterveys lisää sekä yksilön hyvinvointia että yhteiskunnan tuottavuutta. Mielenterveys vaikuttaa yhteiskunnan vakauteen ja kustannuksiin eri sektoreilla. Mielenterveyden ongelmat aiheuttavat kustannuksia julkiselle sektorille ja työn tuottavuus on sidoksissa työvoimaan kuuluvien ihmisten mielenterveyteen. Kansanterveydellisesti mielenterveyden häiriöt ovat suuria haasteita. Jopa puolella väestöstä on jokin mielenterveyden häiriö jossain elämänsä vaiheessa ja lähes puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden häiriöistä. Mielenterveyden edistämistoimet ovat tutkitusti kustannustehokkaita ja tuovat säästöjä kunnille.

 

Karkkilan kaupunki tiedostaa mielenterveyden merkittävyyden yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle ja näkee mielenterveyden pääomana, josta kannattaa huolehtia ja johon kannattaa sijoittaa. Mielenterveyden edistäminen on myös hyvinvoinnin edistämistä ja siten myös tukee Karkkilan kaupunkistrategiaa, jossa hyvinvoinnin vahvistaminen on nostettu yhdeksi muutosteemaksi.

 

Mielenterveyden ensiapu -koulutuksen avulla voidaan lisätä henkilöstön mielenterveysosaamista ja -taitoja. Henkilöstön osaamista mielenterveyden edistämisessä on erityisen tärkeää vahvistaa, kun työnkuvaan kuuluu vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa. Henkilöstöä kouluttamalla vahvistetaan myös kaupunkilaisten hyvinvointia. Koulutus olisi selkeä panostus sekä henkilöstön että kuntalaisten hyvinvointiin.

 

Karkkilan kaupungilla on kaikkien vapaassa käytössä olevia, maksuttomia tiloja. Esimerkiksi Karkkilan Kansakulma on yhdistysten, vapaaehtoisten ja kaupunkilaisten avoin yhteiskäytössä oleva kokoontumispaikka. Tila sijaitsee Karkkilan keskustassa ja on käyttäjille maksuton. Tilaa hallinnoi Karkkilan kaupungin kulttuuripalvelut. Karkkilan kaupungilta löytyy maksuttomia tiloja Karkkilassa toimiville yleishyödyllisille yhteistöille vapaaehtoistyön edistämistarkoituksiin myös kirjastosta ja kaupungintalolta. Vihdin kriisikeskuksella onkin jo ollut käytössä tila vastaanottotoiminnalle Karkkilan kaupungintalolla. Ennen hyvinvointialueuudistusta Vihdin Kriisikeskus palveli Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja vuonna 2023 Vihdin Kriisikeskus on tarvittaessa hyödyntänyt kaupungin etätyötiloja.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1. hyväksyä kaupunginhallituksen vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2. että asia valmistellaan erikseen päätettäväksi kaupunginhallitukselle resurssi- ja kustannusvaikutuksineen talousarvion 2024 valmistelun yhteydessä ja
3. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Satu Ahjoniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.45 - 18.50.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 04.09.2023 § 62  

169/00.01.01/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä kaupunginhallituksen vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) että asia valmistellaan erikseen päätettäväksi kaupunginhallitukselle resurssi- ja kustannusvaikutuksineen talousarvion 2024 valmistelun yhteydessä, ja
3) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus

Tiedoksi: Aloitteen tekijät

 

Ptk tark.