Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 108


Liite 1 Hyvinvointiraportti 2022

 

 

Karkkilan kaupungin hyvinvointiraportti vuodelta 2022

 

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 345 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Suunnittelija Ahjoniemi Satu, Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

 

 

Asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen määritellään Kuntalaissa (410/2015) yhdeksi kuntien perustehtäväksi. Kuntalain 1 §:n 2 momentin mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) säätää 6 §:ssä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnassa. Sen mukaan kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä ja kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin se kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Kunnan on asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Kunnan päätöksenteossa on otettava huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Toimialojen on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä: kunnan on myös nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.

 

Kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Kunnassa on myös valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointiraportti ja -suunnitelma. Ne on toimitettava hyvinvointialueelle ja julkaistava julkisessa tietoverkossa.

 

Hyvinvointiraportin sisältämän tiedon tulee olla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemien tietosisältöjen ja -rakenteiden mukaista. Sosiaali- ja terveysministeriön vähimmäistietoasetuksella säädetään kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvointiraportin ja -suunnitelman vähimmäistiedoista (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021, THL 2022.)

 

Kunnan on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan. Kunnan on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä muiden kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kunnan on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021/ Terveydenhuoltolaki 12 §)

 

Hyvinvointiraportin tarkoituksena on toimia johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön perustana. Se on kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä kunnan toimista niiden edistämisessä.  Se myös kokoaa olemassa olevan hyvinvointitiedon yhteen asiakirjaan. Se sisältää katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin, suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä sekä arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta.

 

Liitteenä olevassa Karkkilan kaupungin hyvinvointiraportissa kuvataan Karkkilan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden tilaa valtakunnallisesti määriteltyjen mittarien avulla.

 

Liite

-          Hyvinvointiraportti vuodelta 2022

 

Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025 laaditaan erillisenä asiakirjana ja tuodaan päätöksentekoon vuoden 2024 alkupuolella. Siinä esitetään toimenpiteitä myös vuoden 2022 raportissa havaittuihin epäkohtiin kaupunkistrategian tavoitteiden suuntaisesti.

 

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan laaditun Karkkilan kaupungin  hyvinvointiraportin vuodelta 2022 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Satu Ahjoniemi oli pykälän käsittelyn aikana klo 18.16 - 18.40 paikalla asiantuntijana.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 108  

623/00.01.02/2022  

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Karkkilan kaupungin hyvinvointiraportin vuodelta 2022.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.