Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 35


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen, Karkkilan kaupunki ryhtyy noudattamaan kaupungin
voimassa olevaa tilahankkeiden toteuttamisohjelmaa

 

119/00.01.01/2021

 

Kaupunginvaltuusto 24.05.2021 § 40

 

Valtuutettu Anu Frosterus-Setälä ja muut allekirjoittaneet esittivät seuraavan valtuustoaloitteen:

 

Että Karkkilan kaupunki ryhtyy noudattamaan kaupungin voimassa olevaa tilahankkeiden toteuttamisohjelmaa!

 

Miljoonamonttu, liikuntahalli, Käpylän yleisurheilukenttä ja Nyhkälän lähiliikunta-alue ovat esimerkkejä siitä miten vaikeata on päästä yhteiseen maaliin, kun tilahankkeita lähdetään toteuttamaan ilman asianmukaista tarve- ja tilasuunnitelmaa.

 

Nyhkälän koulun peruskorjaus ja laajennus sekä terveysasema puolestaan ovat esimerkkejä siitä miten ripeällä aikataululla saadaan investoinnit maaliin, kun hanke perustuu yhteisesti hyväksyttyhin tarve- ja hankesuunnitelmaan.

 

Karkkilan vapaa-aika otti kokouksessaan 28.1.2021 kantaa lausuntokierrokselle lähetettyyn liikuntapaikkasuunnitelmaan mm.:

"Suunnitelmassa esitetään Nyhkälänharjun jatkokehittämistä jo vuonna 2021. Vapaa-aikatoimi huomauttaa, että jatkokehittämiselle tarvitaan laadukas hankesuunnitelma ja tätä suunnitelmaa tulee edeltää, että käyttäjätoimiala tekee tarveselvityksen. Ilman asianmukaista hankesuunnitelmaa on vaarana, että aluetta lähetään kehittämään esimerkiksi kaupunginvaltuustossa hylätyn suunnitelman mukaisesti."

 

Karkkilan kaupunginhallitus puolestaan päätti kokouksessaan 19.10.2020 kohdentaa satoja tuhansia euroja liikuntapaikkarakentamiseen. Päätöspykälän esittelytekstissä liikuntapaikkarakentamiseen rahan osoittamista perustellaan sillä, että aiemmin Nyhkälänharjun kehityshankkeen määrärahojen puitteissa ei ollut mahdollista toteuttaa alkuperäistä suunnitelmaa täysimääräisenä?

 

Ihanko tosi?

 

Millä oikeudella ja kuka on päättänyt, että valtuustossa kertaalleen hylätty hankesuunnitelma joka ei kuulu vuoden 2021 investointiohjelmaan, on mukamas nyt ihan toteutuskelpoinen hanke? Erittäin huolestuttavaa on myös se, että asianosaiset sivistyksen ja kaupunkikehityksen toimialat on jätetty suunnittelun ulkopuolelle. Ihanko tosissaan täällä joku haluaa ryhtyä toteuttamaan väkisin hanketta puhtaasti intohimolla ja ilman realistista kustannusarviota?

 

Toivon todella, että Karkkilan kaupunki ryhtyy noudattamaan kaupungin voimassa olevaa tilahankkeiden toteuttamisohjelmaa!

 

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteluun.

 

 

 

Kaupunginhallitus 28.06.2021 § 221

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää lähettää asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan yksimielisesti.

 

 

Tekninen lautakunta 09.12.2021 § 101

 

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 

Valtuustoaloitteessa toivotaan, että Karkkilan kaupunki ryhtyy noudattamaan kaupungin voimassa olevaa tilahankkeiden toteuttamisohjelmaa.

 

Vastauksena valtuustoaloitteeseen kaupunkikehitystoimiala toteaa, että voimassa oleva ohje tilahankkeiden toteuttamiseksi Karkkilassa on päätetty valtuustossa 20.8.2007, §57. Ohjeella on vahvistettu menettelytavat tilahankkeiden toteuttamiseksi. Ohjeen tavoitteena on ollut luoda puitteet hankekorjauksille sekä saada taloussuunnitelmaan sisältyvät investoinnit järjestelmällisen päätöksenteon kohteeksi. Ohjeessa korostetaan tarveselvityksen ja hankesuunnitelman merkitystä.

 

Ohjeen mukaan merkittävä lähtökohta on taloussuunnitelma, joka perustuu hallintokuntien tekemiin esityksiin toimintansa järjestämisestä ja siinä yhteydessä tehtyihin esityksiin uusiksi tilatarpeiksi. Hankkeen ottaminen mukaan taloussuunnitelmaan edellyttää, että tarveselvitys on laadittu ja hyväksytty vähintään kolme vuotta ja hankesuunnitelma vähintään kaksi vuotta ennen suunniteltua toteutusta.

 

Kaupunkikehitystoimiala toteaa, että voimassa oleva ohje on sinänsä hyvä, mutta ohjetta on päivitettävä, koska se on monelta osin vanhentunut. Toisaalta on huomioitavaa, että kaupungin organisaatiossa on viime aikoina tapahtunut myös paljon henkilövaihdoksia. Tällaiset seikat ovat voineet osaltaan vaikuttaa myös hankkeiden valmisteluun myös aloitteessa esitettyjen esimerkkihankkeiden kohdalla. Nyhkälänharjun hankkeen osalta kaupunkikehitystoimiala voi todeta, että se on nyt tehty ja se on kovassa käytössäkin ja siihen saatu hankeraha saatiin myös mukaan toteutukseen.

 

Aloitteen kysymyksillä viitataan myös kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon ja niiltä osin kaupunkikehitystoimiala ei voi antaa suoria vastauksia, mutta toteaa omasta puolestaan, että hankkeisiin ja hankesuunnitelmiin kannattaa laatia tulevien uusien strategialinjausten myötä uusia ja entistä parempia ja kaupungin toimintakykyä turvaavia ohjeita ja malleja. Tämä kehittämisen tarve onkin noussut esille myös uuden startegian luonnostelun yhteydessä ja hankejohtamisen uutta mallia on tuotu esille ja ehkä tämä toimii osaltaan myös vastauksena esitettyyn valtuustoaloitteeseen. Kaupunkikehitystoimiala uskoo, että uuden hankejohtamisen mallin kautta voidaan saada hankkeiden riskinhallintaa kehitettyä ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä parannettua entisestään. Lopuksi kaupunkikehitystoimiala toteaa, että lähivuodet tulevat haastamaan kaupunkia poikkeuksellisen paljon niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Siksi kaikessa meidän tulevassakin hankevalmistelussa ja kaikilla sen tasoilla kannattaa noudattaa aina erityistä huolellisuutta.

 

Taloudelliset vaikutukset

 -

 

Esityslistan oheismateriaali

 -

 

Esityslistan liite

 -

 

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:

 

1)     asiaselostuksessa mainituin perustein ja painottaen sitä, että uusien tulevien strategialinjausten myötä tilahankkeissa päästään entistä parempaan lopputulokseen hankkeiden johtamisessa ja toteuttamisessa,

 

2)     ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 58 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 18.03.2024 § 35  

330/00.01.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: valtuustoaloitteen tekijät

Ptk tark.