Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 37


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen, liikenneturvallisuuden lisääminen Vihdintiellä

 

Kaupunginvaltuusto 07.12.2020 § 102

 

Mika Tallgren esitti yhdessä Karkkilan Demarien valtuustoryhmän kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Nahkion alueen asukkaat ovat ottaneet yhteyttä ja kertoneet olevansa erittäin huolissaan liikenneturvallisuudesta Vihdintiellä. Autojen ja mootttoripyörien nopeudet Vihdintiellä saattavat nousta jopa sataan kilometriin tunnissa. Erittäin vaarallista tämä on tultaessa Vihdintien, Eteläisentien ja Tarmonkadun risteykseen. Keskustasta tultaessa pyörätie loppuu mäen päälle ja toiselle puolelle Nahkionrantaa ei ole suojatietä. Tie jatkuu kapeana. Muutaman mutkan jälkeen alkaa pitkä suora. Tuon suoran päästä kaupunkiin päin tultaessa mottoriajoneuvojen vauhdit kasvavat todella hurjiksi.

 

Vihdintie ja Nahkion lenkki on erittäin suosittu ulkoilureitti. Nahkionrannan uusi asemakaava tuo lisää asukkaita ja toivottavasti myös lapsiperheitä alueelle. Jotta ihmisten on jatkossa turvallista kulkea alueelle myös jalan, on moottoriajoneuvojen nopeuksia pystyttävä hillitsemään.

 

Ehdotamme hidastustöyssyä tai/sekä suojatietä Vihdintie - Eteläinentie -Tarmonkatu -risteykseen ja hidastetöyssyä Vihdintiell kohtaan, josta valtion tie alkaa."

 

Täytäntöönpano: kaupungihallitus

 

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 104

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

 

Käsittely:

Keskustelun aikana puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää pöydälle yksimielisellä päätöksellä.

 

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 129

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: hallintopäällikkö Katja Kneckt

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano: Tekninen lautakunta

 

 

Tekninen lautakunta 19.08.2021 § 59

 

Esittelijä ja valmistelija: Vt. kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 

Valtuustoaloite liittyy Nahkion kohdalla olevaan Vihdintien liikennturvallisuusriskiin. Aloitteessa viitataan Nahkion keskeisen kohdan huonoihin näkemäalueisiin Vihdintiellä Eteläisentien risteysalueella, joka on kaupungin katualuetta ja jatkuen siitä vielä jonkun matkaa Vihtiin päin. Tästä on aikaisemminkin keskusteltu eri yhteyksissä. Aikaisemmin esillä ollut asukaspalaute on liittynyt laajemmin Nahkion kohdan ongelmiin Vihdintiellä myös valtion maantieosalla Köyliöntiestä hiukan eteenpäin. Yleisen liikenteen ajoneopeuksien hillitsemiseen ei ole valtion maantien osalla toistaiseksi tehty mitään ratkaisuja. Valtion hallinnoimalla tieosalla on ollut 50 km / h nopeusrajoitus ja siellä on myös taajamamerkki etelämpänä ennen Nahkion tiheämpää asutusta. Kuten valtuustoaloitteessakin todetaan, Nahkion alueeseen kytkeytyy virkistyskäyttöä, joka on todennäköisesti myös kasvamassa ja kehittymässä. Se luo osaltaan lisää painetta parantaa myös Vihdintien nykyistä liikenneturvallisuutta alueella taajaan toistuvien liian suurten ajonopeuksien takia.

 

Kaupunkikehitystoimialalla nykyisen Eteläisentien ristelysalue on mukana tarkasteluissa menossa olevassa liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen työssä yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Työn on määrä valmistua loppuvuodesta. Lisäksi Eteläinentie on ollut maankäytön kehittämisen suunnittelukohteena jo aikaisemmin ja Eteläinentie -kadun nimi on siinä yhteydessä muutettu Nahkiontieksi. Sillä on ajoneuvoliikenteestä reunakivellä erotettu kevyen liikenteen oma kulkutie ajoradan vierellä. Yhteys Nahkiontieltä Vihdintielle tulee edellyttämään suojatietä Vihdintielle.

 

Ehdotus rakenteellisen hidasteen tekemisestä voi olla teknisenä ratkaisuna paras jo tässä vaiheessa ja aloitteesta hieman poiketen niin, että hidastuskohta Vihdintiellä kulkeville moottoriajoneuvoille asetetaan siihen kohtaan mistä myös kuljetaan eniten jalkaisin Vihdintien yli. Täten toimiala esittää hidasteratkaisuna Vihdintielle ns. korotettua liittymää nykyisen Eteläisentien - Tarmontien risteykseen. Siinä olisi samalla valmiuksia myös suojatieratkaisun toteutukselle. Asemakaavassa olevia Nahkion alueen katualueita ei ole vielä sellaisenaan toteutettu, mutta tällä ratkaisulla valmistaudutaan myös asemakaavan mukaiselle tulevalle uudelle pohjaratkaisulle. Lisäksi hidaste toimii parhaiten juuri tässä kohtaa, jossa jalankulkijoiden tekemiä kadun ylityksiä tulee eniten.

 

Taloudelliset vaikutukset

 - korotettu liittymä suojateineen noin 10.000€, asia ratkaistaan tulevista

investointiohjelmista ja -kohteista päätettäessä.

 

Esityslistan oheismateriaali

 -

 

Esityslistan liite

 -

 

Vt. Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:

 

1) Nahkion alueen liikenneturvallisuutta parannetaan korotettuna liittymäratkaisuna suojateineen kaupunkikehitystoimialan esityksen mukaisesti sitten, kun korotetun liittymän rakentemisen määrärahat on ratkaistu.

 

2) ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 60 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 18.03.2024 § 37  

330/00.01.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: valtuustoaloitteen tekijät

 

Ptk tark.